ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.5.636.02.082
Економіка агропромислового виробництва

Економічне обґрунтування державної підтримки збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин / Гладій М.В., Шаран П.І., Полупан Ю.П., Кругляк О.В., Кругляк А.П. // Економіка АПК. - 2015. - № 4 - С. 23

Обґрунтовано розмір бюджетної дотації на збереження генофонду локальних і зникаючих вітчизняних порід великої рогатої худоби молочних, молочно-м’ясних і м’ясних порід, свиней, овець, качок. Зокрема, витрати коштів на збереження нормативного (мінімального) поголів’я генофонду сільськогосподарських тварин визначено на основі відшкодування нормативної вартості кормів. При обчисленні розміру фінансової підтримки збереження гамет плідників сільськогосподарських тварин враховані вартість їх придбання й зберігання. Розвиток швидкими темпами біотехнології, зокрема як клітинної та генетичної інженерії, зумовлюють підхід до місцевих нечисленних порід як носіїв унікальних генів, які в майбутньому можуть бути використані при створенні тварин-біофабрик, продуцентів біологічно активних речовин для задоволення соціальних потреб людства. Табл.: 4. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: бюджетна дотація, збереження локальних і зникаючих порід, нормативне поголів’я, гаметa плідників сільськогосподарських тварин, кріосховищe

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.] ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 237-245.
 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. — 2-ге вид., доповн. і переробл. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
 3. Бойко В. І. До проблеми визначення механізму державної підтримки виробників аграрної продукції / В. І. Бойко, О. А. Козак // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 37-39.
 4. Бородіна О. М. Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізми, ефективність / О. М. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 109-125.
 5. Гузєв І. В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : дис. ... д-ра с.-г. наук / І. В. Гузєв. – Чубинське, 2012. – 628 с.
 6. Діброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика / А. Д. Діброва. – К. : ВРД «Формат», 2008. – 488 с.
 7. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК : моногр. [Дем’яненко М. Я., Саблук П. Т., Скупий В. М. та ін.] ; за ред. М. Я. Дем’яненка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.
 8. Державна підтримка агросфери : еволюція, проблеми / О. М. Бородіна, С. В. Киризюк, О. Л. Попова та ін.; за ред. О. М. Бородіної; Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2008. – 264 с.
 9. Калашнікова Т. В. Механізм і пріоритети державної підтримки аграрного сектору економіки / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. – 2008. - № 8. – С. 100-104.
 10. Кругляк А. П. Основні положення відбору популяцій тварин для тривалого зберігання їх генофонду „Проблеми збереження генофонду тварин” : матер. творчої дискусії 14 лют. 2007 р. / А. П. Кругляк – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 49-53.
 11. Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: моногр. / М. Й. Малік, О. А. Нужна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – С. 215.
 12. Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю.Ф. Мельник, І. В. Гузєв; наук. ред. І. В. Гузєв. – К. : Аграрна наука, 2007. – 120 с.
 13. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук, В. О. Проваторова, В. О. Опара. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. – 488 с.
 14. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
 15. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ІАЕ, 2003. – 484 с.
 16. Шеремета В. І. Генетичне різноманіття порід України в доповіді ФАО «Проблеми збереження генофонду порід» : матер. творчої дискусії 14 лют. 2007 р. / В. І. Шеремета – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 90-97.
 17. Berry P. (2009) “Dairy”. Australian commodities, vol. 6, nol. – P. 89-98.
 18. Dairy Management Inc., prepared for Innovation Center for U.S. Dairy, Executive Summary: The Future of Dairy, August 2012. – P. 3-9.
 19. Drucker A. G. & Anderson, S. (2004) Economic analysis of animal genetic resources and the use of rural appraisal methods : Lessons from South-East Mexico. International Journal of Sustainable Agriculture, 2(2) : 77–97.
 20. European Cattle Diversity Consortium (2006). Marker-assisted conservation of European cattle breeds : an evaluation // Animal Genetics. – 2006. – B. 37. – P. 475-481.
 21. Gandini, G. C., Ollivier, L., Danell, B. et al. (2004) Criteria to assess the degree of endangerment of livestock breeds in Europe // Livestock Production Science. – 2004. – B. 91. – P. 173-182.
 22. Jerry Cessna (2013) “Situation and Outlook for U.S. Dairy Industry” Australian Outlook Forum, February 22. – P. 1-6.
 23. Poppe K.J. (2008) “Food legislation and competitiveness in the EU food industry” . Case studies in the dairy industry. – P. 140.
 24. Spanu V., Virdis S., Scarano C., Cossu F. De Santis E. P. L. and Cosseddu A. M. (2010). “Antibiotic resistance assessment in S. aureus strains isolated from row sheep’s milk cheese”. Veterinary Research Communications. – P. 1-4.
Читати статтю: 15_04_23-27.pdf