ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.52:005:338.1
Економіка агропромислового виробництва

Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Попрозман Н.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 4 - С. 35

Акцентується увага на аналізі агропромислового виробництва згідно із системним аналізом. У сучасних умовах адаптація до зовнішнього економічного середовища є головною запорукою ефективного функціонування АПВ. Розкрито зміст адаптації як властивості відкритих систем, яка є важливою в умовах стрибкоподібних і непередбачуваних змін зовнішнього середовища, розглянуто управління reactive та inactive (відповідно орієнтація на минуле й на теперішнє). Превентивний характер системи управління підприємством зумовлює позицію – preactive (означає підготовку до змін) та interactive (означає виклик змін). Зазначено, що позиція preactive за своєю суттю є невід’ємною складовою стратегічного управління. Виокремлено поняття ізоморфізму, гомоморфізму, гомеостазу, мети й розкрито значення цих понять для прогнозування та формування стратегії розвитку агропромислового виробництва за допомогою методології економіко-математичного моделювання. Окреслені напрями стабілізації й основні елементи формування стратегії економічного розвитку АПВ. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: системний аналіз, агропромислове виробництво, розвиток, стійкість, геополітична ситуація, стратегія

Список використаних джерел

 1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации; пер. с англ. / Р. Акофф. – М.: Прогресс, 1985. – 326 с.
 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Ансофф И. – СПб.: Питер Ком.,1999.– 416 с.
 3. Власюк О.С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України [наукове видання] /О.С. Власюк. – К.:ДННУ «Акад.фін.управлін.», 2011. – 520 с.
 4. Забуранна Л.В. Туристична підприємницька діяльність в аграрній сфері: теорія, організація: [моногр.] /Л.В. Забуранна. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2012. — 484 с.
 5. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи:[ моногр. у 5-ти томах]. – Т.3. Макроекономічна політика, прогнозування і державне регулювання економіки; за заг. ред. В.Ф.Беседіна, Н.Ю.Гончар. – К.: Науково-дослід. екон. ін-т Мінекономіки України, 1996. – 440 с.
 6. Економічна кібернетика [наук. вид.]; за заг. ред В. Гейця. – Т. 1. – Д.:ТОВ «Юго-Восток», 2005. – 500 с.
 7. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наук. доп.; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарука; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2014. – 92 с.
 8. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: [моногр.] / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – 516 с.
 9. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів компютиризації / А.В.Катренко. – Львів: «Новий світ-2000», 2003. – 424 с.
 10. Natalia V. Poprozman: Improving labor market as a strategic factor in economic growth //Modern Management Review. – Rzeszow University of Technology. Poland, 2014. – 21(3/2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// mmr.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2014/21-32014/.
 11. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т.Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.:ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
 12. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: кол. моногр.; за ред. д-ра екон. наук М.І. Срипниченка; НАН України, Ін-т екон.та прогнозув. – К., 2012. – 720 с.
Читати статтю: 15_04_35-40.pdf