ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.14
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Шляхи подолання депресивного стану сільських територій в системі розвитку регіонального АПК / Халімон В.Л. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 104

Здійснено делімітацію сільських депресивних територій у розрізі адміністративних районів України. Проведено типологію таких територій, визначено їхні характерні ознаки. Сформульовано підходи до розробки системи заходів щодо стимулювання розвитку сільських проблемних територій та обґрунтовано шляхи їх розвитку й фінансування. Про це свідчить проведена за ініціативою Кабінету Міністрів України Всеукраїнська нарада з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів, яка у черговий раз довела важливість проблематики сільських територій із метою забезпечення стабільного розвитку не лише сільського соціуму, а й держави в цілому. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: сучасні проблеми розвитку сільських депресивних територій, тенденція розвитку, шляхи переходу, заходи і стимулювання розвитку, подолання стану депресивності сільських територій України

Список використаних джерел

 1. Барановський М.О. Механізми формування та чинники розвитку депресивних аграрних територій України “Наукові записки Терноп. нац. педагогічного ун-ту. Сер. “Географія” №2. - 2007. - С. 91-96; Барановський М.О. Методологічні засади аналізу процесів регіональної депресивності / М.О. Барановський // Часопис соціально - економічної географії. Зб. наук. праць. - 2008. - Вип. 5 (2). - С. 61-68.
 2. Прокопа І.В. Заселеність сільських територій: деструктивні зміни і загрози / І.В.Прокопа, О.Л. Попова // Економіка і прогнозування. - 2008. - № 1. - С. 63-84.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України” Порядок здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в АР Крим і обласного значення для визначення територій депресивними”. http://www, rada, gov. ua.
 4. Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України / А.Лісовий // Економіка України. - 2008. - № 9. - С. 38 -45.
 5. Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : моногр. / О.І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2008. - 360 с.
 6. Дудкіна О.П. Регіональне управління: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.П. Дудкіна; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: Астон, 2013. - 208 с.
 7. Попівняк О.М. Механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій [Текст]: автореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.05 / О.М. Попівняк ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2013. - 20 c.
 8. Герасимчук З.В. Політика розвитку проблемних регіонів. Методологічні засади формування та реалізації: моногр. / З.В. Герасимчук, В.Л. Галущак. - Луцьк: “Надстир’я”, 2006. - С. 76.
 9. Інформафійні технології та оптимізація менеджменту в галузях АПК / О. Досяк, В. Кадієвський. - Львів: Аграрна наука; К.:[б.в.], 1997. - 102.
 10. Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації: моног. / Н.О. Алєшугіна, М.О.Барановський, В.І.Куценко [та ін.]; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 315 с.
 11. Гнатишин Й. Комплексний розвиток сільських територій і модельні параметри доходів сільського населення Львівської області / Й. Гнатишин // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту. - 2004. - Т. 11. - № 1.
 12. Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог і обмежень: наказ Міністерства аграрної політики № 39/05 від 20 січ. 2009 р.: http: // www minagro gov. ua.
 13. Біттер О.А. Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського населення Карпатського регіону: автореф. дис.. д-ра екон. наук :08 00 04 / О.А. Біттер; Львів. держ. аграр. ун-т. - Л., 2008. - 36 с.
 14. Куценко В.І. Розвиток соціальної сфери в умовах формування ринкових перетворень на селі / В.І. Куценко // Агросвіт (питання теорії і практики). - 2007. - № 3. - С. 10-17.
 15. Нагірна В.П. Системні зміни у господарстві країни та їх вплив на територіальну структуру виробництва і розселення населення / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний, М.І. Фащевський та ін. // Український географічний журнал. - 2008. - № 3. - С. 38-44.
 16. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. - М.: Мысль, 1983. - 350 с.
 17. Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем / А.Д. Армад. - М.: Наука, 1988. - 262 с.
 18. Артоболевский С.С. Цикличность и стадийность как естественные компоненты в териториальном развитии / С.С. Артоболевский, Р. Бичанич, Г.В. Иоффе, А.И. Трейвиш // География и проблемы территориального развития. - М.: ИГАН СССР, 1989. - С.42-54.
 19. Hoffmann L., Mullers F. Ukraine auf dem Weg nach Europa. - Kyiv: Feniks, 2001.
 20. Schlecht O., Stoltenberg G. Soziale Marktwirtschaft. Grundlagen, Entwicklungslinien, Perspektiven. - Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2001.
 21. Chorna O.E. Inwestycje jako czynnik wzrostu gospodarczego // Prace Naukowe Akademii Narodowej Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy. - № 1. - 2011. - S. 732-740.
 22. Small V. Economically distressed areas: Ukrainian example / V. Smal, D.Nizalov, O.Nizalova // Warsawa: University of Warsaw New Library, 2007. - P. 34-35.
 23. The Practice of Focal Coverment Planning. - Washington, 1988. - 354 p.
 24. http://www.katedramsg.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/kryzys-w-strefie-euro-magdalena-rosinska-bukowska-345-371.pd
 25. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr78_s81.pdf.
Читати статтю: 18.pdf