ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.57
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток біоекономіки в Європі в умовах глобалізаційних викликів / Талавиря М.П., Лимар В.В., Байдала В.В., Талавиря О.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 20

Проаналізовано принципи й цілі біоекономіки в Європі. Визначено, що біоекономіка формує основу для використання відновлюваних біоресурсів, а також сприяє конверсії цих ресурсів у продукцію з високою доданою вартістю, таку як продукти харчування, біо-продукти, біо-енергія. Її сектори та галузі мають потужний потенціал завдяки широкому спектру використовуваних наукових підходів, технологій, які залучають явні й приховані знання. Для повноцінного використання потенціалу біоекономіки важливо її стратегію інтегрувати в агропромисловий, харчовий, промисловий комплекси і запропонувати низку заходів щодо комерціалізації результатів досліджень у біо-продукцію. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: біоекономіка, відновлювана біомаса, стабільне виробництво, біопродукція, Інноваційна спілка

Список використаних джерел

 1. ЄК, (2012). Communication on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. COM(2012) 60 final. Brussels, Belgium, European Commission.
 2. EC (2011b). Roadmap to a Resource Efficient Europe. Communication from The Commission. COM(2011) 571. Brussels.
 3. Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки»: монографія / В. Г. Потапенко; [за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Хлобистова]. - К.: НІСД, 2012. - 360 с.
 4. Рябченко О. Биосоциальная экономика как интерфейс устойчивого развития: теорія, практика, перспектива / О. Рябченко, А. Диброва // Bioeconomy and Sustainable Development of Agriculture: II International Scientific-Practical Conference, (11-12 October, 2013, Tbilisi) / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2013. - р.397-401.
 5. Шубравська О.В. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України / О.В. Шубравська // Економіка України. - 2010. - №10. - С. 63-73.
 6. Boosting the EU Bioeconomy, 2015, European Commission, Brussels.
 7. Dale, V.H., et al. (2013). Indicators for assessing socioeconomic sustainability of bioenergy systems: A short list of practical measures. Ecological Indicators 26: 87-102.
 8. Hall T. European Bioeconomy: strategy and action plan, 2015, European Commission, Brussels.
 9. Research and Innovations. Bioeconomy, 2015, European Commission, Brussels.
 10. Systems Analysis Tools Framework for the EU Bio-Based Economy Strategy: Report on the overview of the systems analysis of the bio-based economy (D1.4), 14 (November 2013). [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.wageningenur.nl/.
 11. United Nations (2005) Millennium Ecosystem Assessment Millennium Ecosystem Assessment. Eurostat (2012). Prodcom - statistics by product: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ prodcom/introduction.
Читати статтю: 5.pdf