ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:061.5:711.3
Аграрна політика і реформування

Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України / Малік М.Й., Забуранна Л.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 5

Досліджено існуючі проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях у сучасних умовах прагнення України до євроінтеграції. Доведено, що стратегічними напрямами підвищення зайнятості населення сільських територій є використання матеріальної підтримки й ініціативи безробітних громадян для організації ними власної підприємницької діяльності. Визначено основні перспективні для сталого розвитку аграрного сектору напрями диверсифікації підприємницької діяльності на сільських територіях, а саме: розвиток органічного землеробства, сімейного фермерства, кооперації та позааграрних напрямів зайнятості сільських мешканців. Окреслено головні напрями створення інституціонально-економічних умов, сприятливих для розвитку підприємництва аграрного сектору, й відповідні заходи організаційно-правового змісту. Поряд з цим визначено основні індикатори розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях. Рис.: 5. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: підприємництво, зайнятість, сільські території, соціально-економічний розвиток сільських територій, підприємницька діяльність, сімейні ферми, сільський туризм

Список використаних джерел

 1. Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу / С.П. Азізов, П.Т. Саблук, П.Т. Канінський; за ред. С.П. Азізова, П.Т. Саблука. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2006. - 788 с.
 2. Бузмакова Т.И. Духовно-нравственные основы российского предпринимательства: история и современность / Т.И. Бузмакова, Т.Ю. Кирилина // Вопросы региональной экономики. - 2011. - № 4. - Т. 9 - С. 119-129.
 3. Варналій З.С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З.С. Варналій. - К. : Вид-во «Знання»- Прес, 2002. - 240 с.
 4. Васільєва Л.М. Поняття і сутність підприємництва / Л.М. Васільєва // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. - 2010. - №1. / [Електронний ресурс] : Веб-сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ chem_biol/ vddau/2010_1/pdf/38.pdf.
 5. Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 436IV // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2003. - № 18; 19-20; 21-22. - Ст. 144.
 6. Губені Ю.Е. Підприємництво : навч. посіб. / Ю.Е. Губені. - Львів : Укр. технології, 2012. - 572 с.
 7. Забуранна Л.В. Туристична підприємницька діяльність в аграрній сфері: теорія, організація: моногр. / Л.В. Забуранна. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2012. - 480 с.
 8. Купчак Б.Ф. Підприємництво : суть та умови здійснення / Б.Ф. Купчак // Наук. вісн. Нац. лісотехнічного ун-ту України : зб. науково-технічних праць. - 2011. - Вип. 21.2. - С. 243-249.
 9. Липчук В.В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві : моногр. / В.В. Липчук, С.В. Коробка. - Львів : Вид-во "Сполом", 2011. - 228 с.
 10. Малік М.Й. Основи аграрного підприємства / М.Й. Малік, В.В. Зіновчук, Ю.О. Лупенко та ін. - К. : Вид-во Ін-ту аграр. економіки, 2001. - С. 16.
 11. Малік М.Й. Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільських територій України / М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 110 - 115.
 12. Малік М.Й. Концептуальні засади розвитку сільських територій / М.Й. Малік, П.А. Пулім / / Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку: доп. міжнар. Симпозіуму (16-18 трав. 2007 року). - Житомир: Вид-во ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. - С. 156-163.
 13. Могильний О.М. Державна політика у розвитку сільських територій / О.М. Могильний // Економіка АПК. - 2010. - № 10 - С. 125-131.
 14. Офіційний сайт Держслужби статистики України [Електронний ресурс]: Стат. інформація. - Режим доступу:- www.ukrstat.gov.ua.
 15. Півторак В.С. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві / В.С. Півторак. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2014. - 52 с.
 16. Предпринимательство : учеб. для студ. экон. вузов / [Лапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л., Скамай Л.Г.]. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 448 с.
 17. Програма розвитку особистих селянських господарств в Україні на період до 2020 року (проект) ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2013. - 28 с.
 18. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / [Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. М. Й.Маліка. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 642 с.
 19. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие / И.К. Шевченко. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 92 с.
 20. Balmann, A. (2014): "25 Years of Transition: The Structural Development of Eastern German and Eastern European Agriculture", Vortrag präsentiert auf Sino-Germany Academic Exchange Lecture Series, Chengdu/China, 11.11.2014 - 13.11.2014.
 21. Bill V. (2002): The Chains of Agriculture: Sustainability and the Restructuring of Agri-food Markets, IIED, Background Paper for the Preparatory Committee Meetings to the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 26 August - 4 September 2002.
 22. Holland, J., Burian, M., and Dixey, L. (2003) Tourism in Poor rural Areas: Diversifying the product and expanding the benefits in rural Uganda and the Czech Republic. http://www.propoortourism.org.uk/12_rural_areas.pdf. Accessed on 18th March 2008.
Читати статтю: 3.pdf