ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24:330.341.1:631.11
Управління та інформаційне забезпечення

Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств / Зоргач А.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 65

Досліджено теоретико-методичні та практичні засади формування системи управління інноваційно-інвестиційним потенціалом сільськогосподарських підприємств. Запропоновано систему оцінки величини інноваційно-інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств, що структурно складається зі взаємозв’язаних блоків, які характеризують послідовність розрахунків на кожному з рівнів. Розроблено схему формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств, що грунтується на гармонізації взаємодії таких блоків: об'єкт управління (сам інноваційно-інвестиційний потенціал, аналіз його поточного стану), фактори й агенти розвитку (впливають на поточний стан потенціалу через розвиваючі зміни), процес розвитку (реалізація запланованих розвиваючих змін) і кінцеві результати (новий стан інноваційно-інвестиційного потенціалу), одержані при цілеорієнтованому управлінні даним процесом. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, інноваційний потенціал, потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002, № 40-ΙV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
 2. Бузовський Є.А. Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері / Є.А. Бузовський, В.А. Скрипниченко // Економіка АПК. - 2009. - № 1. - С. 55-63.
 3. Витвицька О.Д. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств / О.Д. Витвицька // Економіка АПК.- 2011.- № 10.- С. 132 - 138.
 4. Гаврилюк М.М. Агропромисловому виробництву - інноваційний шлях розвитку / М.М. Гаврилюк // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 19-22.
 5. Гудзинський О.Д. Державне управління інноваційною діяльністю виробнцтва екологічно чистої м'ясо-сальної продукції / О.Д. Гудзинський, П.В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 16. - С. 28-30
 6. Давиденко Н.М. Активізація інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Н.М. Давиденко // Агроінком. - 2007. - № 9-10.- С. 73-76.
 7. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України / О.І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. - 2011. - № 1. - С. 65-76.
 8. Департамент агропромислового розвитку Київської області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kyiv-obl.gov.ua/departament_agropromislovogo_rozvitku.
 9. Забуранна Л.В. Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва / Л.В. Забуранна, Н.В. Попрозман // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 15-22.
 10. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 11. Кісіль М.І. Інвестиційна та інноваційна складові доктрини аграрної політики України / М.І. Кісіль // Економіка АПК. - 2003. - №7. - С. 82-87.
 12. Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення / О.В. Кот // Проблеми в аграрних формуваннях та його наслідки // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. - 2011. - № 1. - С. 57-63.
 13. Кропивко М.Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромислове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки / М.Ф. Кропивко, Т.С. Орлова // Економіка АПК. - 2007. - № 7. - С. 11-18.
 14. Лисенко К.О. Особливості розвитку підприємництва аграрного сектору в ринкових умовах / К. О. Лисенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. - № 2(38). - С. 77-82.
 15. Лобанов М.І. Регіональні центри в системі інноваційного забезпечення агропромислового виробництва / М.І. Лобанов, Н.О. Шквиря // Агроінком. - 2007. - № 9-10. - С. 60-63.
 16. Лупенко Ю.О. Інвестування розвитку сільського господарства / Ю.О. Лупенко, Є.І. Лупенко // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 59-62.
 17. Трегобчук В.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми / В.М. Трегобчук // Економіка України. - 2006. - № 2. - С. 4-12.
 18. Чабан В.Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору / В.Г. Чабан // Економіка АПК. - 2006. - № 7. - С. 68-72.
 19. Badylis S.E. Analysis of Risk to Life and Limb / S.E. Badylis. - Operations Research, 1980, 28(1), Jau-Fel. - 175 р.
 20. Davis E.D. Financial Fragility and systemic Risk / E.D. Davis. - Oxford, 1995. - 396 р.
 21. Fama E.F. Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests / E.F. Fama, J.D. MacBeth // Journal of Political Economy. - 1973. Vol. 81. - P. 607-636.
 22. Hopkin, Paul. Fundamentals of Risk Management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. - Kogan Page Limited. - 2010. - 358 p.
 23. Kiff J., Michaud F.-L., Mitchell J. Une revue analytique des instruments de transfert du risque de crèdit // Rev. de la stabilitè fin. - P., 2003. - Juеn. - P. 110-133.
Читати статтю: 12.pdf