ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1.(477)
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК / Тітаренко Г.Б. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 78

Розглянуто інституціональні перетворення як результат впливу нової парадигми соціально-політичного та економічного устрою, що змінює умови розвитку громадянського суспільства. Доведено, що, враховуючи існуючу гіпотезу щодо визнання інституціонального підходу синонімом еволюційної економічної теорії, тобто теорії економічного розвитку, доцільність проведення досліджень щодо необхідності оптимізації існуючих і запровадження нових інститутів розвитку інноваційної системи аграрного сектору в умовах кризи не викликає сумнівів. Підкреслено, що розвиток інституту підприємництва відбувається за двома напрямами: інституційне забезпечення великого бізнесу та інституційне забезпечення малого й середнього бізнесу. Значну кількість в агропромисловому середовищі займають агрохолдинги. Великий бізнес завжди суттєво впливає на існування держави, на процес формування і функціонування інститутів. Як інститути, що впливають на процес збереження й розвитку інноваційної системи аграрного сектору розглянуто інститути фінансового забезпечення - недержавні пенсійні фонди. Державне регулювання в даному випадку стосується розширення повноважень адміністраторів фондів щодо використання залучених коштів. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: криза, державне регулювання інноваційною діяльністю, інститути, агропромисловий комплекс

Список використаних джерел

 1. Володін С.А. Організація наукоємного ринку АПК за системою інноваційного провайдингу / С.А. Володін. - К.: Дія, 2006. - 96 с.
 2. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та переспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. - 516 с.
 3. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 4. Мармуль Л.О. Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств: моногр. / Л.О. Мармуль, І.В. Ксьонджик ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв : [б.в.], 2011. -148 с.
 5. Марцишевська Ю. Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору / Ю.Л. Марцишевська // Економіка АПК. - 2009. - №5. - С. 98-100.
 6. Офіційний сайт ПФТС -www.pfts.ua.
 7. Підлісецький Г.М. Оцінка сільськогосподарського майна: інституціональні та організаційно-методологічні аспекти / Г.М. Підлісецький, М.М. Могилова, М.І. Герун ; за ред. Г.М. Підлісецького. - К. : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2013. - 252 с.
 8. Політика і розвиток сільського господарства в Україні ; за ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. - К.: Альфа-Принт, 2001. - С. 60.
 9. Пиріг Г.І. Особливості розвитку кредитних відносин у сільському господарстві / Г.І. Пиріг // Агроінком. - 2004. - №1-2. - С. 80-86 - 136; С. 83.
 10. Садиков М.А. Теоретичні та методологічні аспекти державного регулювання ринкової економіки у сфері АПК / М.А. Садиков. - Х. : Харківський держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 1999.
 11. Сомик А.В. Особливості розвитку системи сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах / А.В. Сомик // Економіка АПК. - 2002. - № 8. - С. 136-141.
 12. Стан кредитування підприємств агропромислового комплексу 26.12.2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua/page/?n=7273].
 13. Шпикуляк О. Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку [Текст] : моногр. О.Г. Шпикуляк - К.: ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2010. - 394 с.
 14. North D.C. Institutions, institutional change and economic performance. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 152 р.
 15. Sombart W. Die Ordnung\\ Working Party of National Ехpress on Science and Technology Indicators. - Rome: OECD, 2001
 16. The Global Competitiveness Report 2012-2013/ Ed. Klaus Schwab. - Geneva. - 2012
 17. The Global Innovation Index 2012. Stronqer Innovation linkaqes for Global Grouth / Ed. S. Dutta. - Fontainebleau. - 2012.
 18. World Intellectual Property Indicators 2011. - Geneva. - 2013. - іkiclips.com.
 19. World Intellectual Property Indicators 2012. - Geneva. - 2014. - іkiclips.com.
Читати статтю: 14.pdf