ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:636.033
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах / Курінна М.Ю. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 99

Проаналізовано сучасний стан ринку яловичини. Досліджено питання ефективності вирощування великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах України, з’ясовано, що галузь наразі є збитковою через відсутність на ринку ефективної ціни, що відшкодувала б виробничі витрати та дала б змогу відтворювати виробництво. Поголів’я великої рогатої худоби постійно скорочується, зменшується пропозиція яловичини, водночас попит на м'ясо ВРХ обмежений низькою купівельною спроможністю населення України. Змінилася структура споживання м’яса, пріоритет віддається дешевшому м’ясу птиці. Запропоновано шляхи виходу з кризи м’ясної галузі тваринництва на прикладі прибуткового підприємства. Прибутковість даної галузі зробить її привабливою для національних та іноземних інвестиції, що сприятиме продовольчій незалежності нашої держави й забезпечить населення України національними м’ясопродуктами. Табл.: 2. Рис.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: м’ясне скотарство, ефективність, продуктивність, ціна, собівартість, рентабельність

Список використаних джерел

 1. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Шпичак О.М., Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г. та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобійника. - К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. - 436 с.
 2. Державна служба статистики України. Основні показники виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік. Стат. бюл. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Канінський П.К. Підвищення ефективності аграрного виробництва : моногр. / П.К. Канінський, М.П. Канінський. - К. : Ін-т аграрної економіки, 2011.- 430 с.
 4. Лапотко А.М. Формирование мясного скотоводства в хозяйствах молочной специализации. Проблемы и перспективы развития. 10 января 2011 г. [Електронний ресурс] / А.М. Лапотко. - Режим доступу: http://www.unibox.by/press/articles/101.html.
 5. Микитюк В.М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій: моногр. / В.М. Микитюк. - Житомир: ЖНАЕУ, 2012. - 512 с.
 6. Поточна кон'юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2014/15 маркетинговий рік / [Шпичак О.М., Боднар О.В., Гаваза Є.В. та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - Вип. 21. - С. 168-191.
 7. Полевая Е.Л. Определение эффективности производства продукции скотоводства на основе прибыльно-энергосберегающего показателя [Електронний ресурс] / Е.Л. Полевая. - Режим доступу: http://www. agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2013/2/st_16.doc.
 8. Прогноз собівартості продукції, дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України за 2014 рік (методика і розрахунки) (вересень 2014 року) / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Душко М.П., Волосюк Ю.В.], за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2014.- 42с.
 9. Стратегія розвитку м’ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / М.В. Зубець, В.П. Буркат, І.В. Гусєв та ін.; за наук. ред. акад. УААН М.В. Зубця, І.В. Гусєва. - К.: Аграрна наука, 2005. - 176 с.
 10. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. :ННЦ“ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 11. Шлапак О.В. Стратегічні напрями розвитку м’ясного скотарства в Україні : автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.07.02 / О.В. Шлапак. - Ін-т аграр. економіки УААН. - К., 2013. - 20 с.
 12. Brenner R. Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe / Brenner R. // Past and Present, 1976. - № 70. - P. 30-75.
 13. Living in a World of Decreasing Resources & Increasing Regulation: How to Advance Animal Agriculture. A White Paper based on information from the 2012 Annual Conference of the National Institute for Animal Agriculture (NIAA) on 26 to 29 March 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.thebeefsite.com.
 14. Putting Meat on the Table: Industrial Farm Animal Production in America. A Report of the Pew Commission on Industrial Fann Animal Production. Preface by Robert P. Martin, Executive Director. - C. 8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ncifap.org/_images/PCIFAPSmry.pdf.
 15. USDA Economic Research Service. U.S. Farm Structure: Declining- But Persistent- Small Commercial Farms. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. ers.usda.gov/AmberWaves/ September 10/Features/USFarm.
 16. Russian Federation - Livestock and Products Annual -2011. Report from the SDA Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.thebeefsite.com/articles/2923/russian-federation-livestock-and-products-annual-2011.
 17. Van Soest, Peter J. Nutritional ecology of the ruminant/ Van Soest, Peter J. - Corvallis: 2ed O&B Books Inc., 1994 - 374 pp.
Читати статтю: 17.pdf