ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.471
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Теоретико-прикладні аспекти концепції формування продукту бухгалтерського обліку в управлінні аграрним бізнесом / Проданчук М.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 45

Обґрунтовано, що перед бухгалтерським обліком постає наукова проблема оцінки ресурсів, ефективності та інвестиційної привабливості аграрного бізнесу, що потребує теоретико-методологічного обґрунтування й практичного вирішення. Це дало змогу виявити основні наукові проблеми, які обмежують повноцінний прояв вагомості обліку в управлінні. Для розв’язання зазначених проблем запропоновано концепцію формування продукту бухгалтерського обліку в умовах управління аграрним бізнесом, що містить механізм розв’язання проблеми на теоретичному, методологічному та практичному рівнях, що посилить вагомість обліку в менеджменті. У теоретичному аспекті розроблена концепція грунтується на введенні в теорію і практику господарювання поняття "продукт бухгалтерського обліку", розширення його функціональних можливостей, забезпечення якості облікової інформації, інтеграції наукової та практичної складової бухгалтерського обліку. У методологічному аспекті концепції запропоновано шляхи удосконалення методології обліку в сільськогосподарських підприємствах у напрямі його наближення до інформаційних потреб стратегічного управління. Вони включають регуляторні підходи до побудови звітності, доповнення положень облікової політики, поліпшення якості й змістовності показників фінансової звітності. Практичний аспект концепції посилює вагомість обліку в управлінні та полягає в розроблених механізмах реалізації у практиці бухгалтерського обліку прогресивних методів і методик стратегічного менеджменту для формування затребуваної обліково-інформаційної бази, поєднання в обліку та звітності фінансових і нефінансових показників. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: бухгалтерський облік, підприємство, аграрний бізнес, продукт бухгалтерського обліку, прийняття рішень, інтегрована звітність

Список використаних джерел

 1. Дрей В.В. Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками / В.В. Дрей // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. - 2009.- № 4. - T. 3 - C. 20-24.
 2. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента [пер. с англ.] / П.Ф. Друкер. - М.: Вильямс, 2004. - 432 с.
 3. Замула І.В. Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу / І.В. Замула // Вісн. ЖДТУ. Економічні науки. - 2011. - № 2 (56). - С. 90-94.
 4. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: [моногр.] / Г. Г. Кірейцев. - Житомир: ЖДТУ, 2007. - 236 с.
 5. Коротаев С.Л. Оптимизация учетной политики, или как повысить финансовую устойчивость предприятия: [практическое пособие] / С.Л. Коротаев - Мн.: Изд. В.П. Фрунзе, Г.И. Коротаева, 1999. - 116 с.
 6. Майминаус Е.З. Процессы планирования в экономике / Е.З. Майминаус. - Вильнюс: "Митис", 1967.- 348 с.
 7. Немчинов В.С. Оптимальное планирование и совершенствование управления народным хозяйством / В.С. Немчинов.- М.: Наука,1969.- 448 с.
 8. Проданчук М. А. Облік у системі управління аграрним бізнесом підприємств: [моногр.] / М. А. Проданчук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2014. - 526 с.
 9. Фурш Д. Бухгалтерський учет: на пути к глобальной системе / Д. Фурш. - Париж CNN, 1999. - 38 с.
 10. Чумаченко М.Г. Экономический анализ [Електронний ресурс]: підруч. / М.Г.Чумаченко. - 2003. - Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/part5.1.htm.
 11. Beaulleu Philip, Williams S. Mitchell, Wright Michael. Intellectual capital disclosure practices in Scandinavia / Р. Beaulleu, M.S. Williams, M. Wright. - М. ИНФРА-М, 2005. - Р.248.
 12. Sterling R.R. Toward a Science of Accounting / Robert Sterling; Scholars Book Co. - Houston, Texas, 1979. - 247 р.
Читати статтю: 7.pdf