ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24.021.8:336.221.24(477)
Сторінка молодого науковця

Адміністрування земельної реформи в Україні та її фінансове забезпечення / Коритник М.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 10 - С. 88

Від початку проведення земельної реформи пройдено найскладніші її етапи - роздержавлення та приватизація продуктивних земель, організаційна перебудова аграрного виробництва. Проте практично не вдалося досягти фундаментальної кінцевої мети, яка ставилася перед земельною реформою, - забезпечення раціонального, ефективного й екологобезпечного використання земельних ресурсів, охорона земель і функціонування ринку землі. Така ситуація призводить до неможливості запровадження ринку землі та не дає змоги підвищувати ефективність сільськогосподарського виробництва й збільшувати інвестиції в аграрний сектор економіки. Головним чинником гальмування процесу проведення земельної реформи є її фінансове забезпечення. Протягом останніх трьох років у Державному бюджеті Ураїни закладено все більше коштів на проведення заходів, передбачених земельною реформою, але більшість цих коштів залишаються кредиторською заборгованістю центральних органів виконавчої влади та фактично не виплачені, про що особливо гостро нагадують показники фінансування земельної реформи у 2013 році. Зазначені проблеми в частині фінансування значною мірою вплинули на фінансове становище державних підприємств, які належать до сфери управління Держгеокадастру. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: земельні відносини, оренда, земельна реформа, ціна землі, сільське господарство, фінансування

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2009. - № 2. - С. 3-9.
 2. Дорош Й.М. Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку / Й. Дорош, О. Дорош // Землевпоряд. вісн. - 2012. - № 3. - С. 30-33.
 3. Кириленко І.Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні / І.Г. Кириленко, В.П. Кравчук // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 26-29.
 4. Месель-Веселяк В.Я. Вирівнювання економічних умов господарювання на землях різної якості / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 97-102.
 5. Саблук П.Т. Наукові засади реалізації аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук: зб. наук. праць Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. - Харків, 2006. - Вип. № 9. - С. 3-10.
 6. Третяк А.М. Парадигма розвитку сучасного землеустрою як інструменту управління земельними ресурсами в Україні / Третяк А.М. // Земельне право України. - 2012. - № 6. - С. 6-13.
 7. Хвесик М.А. Інституціональні трансформації та фінансово- економічне регулювання землекористування в Україні [моногр.] / М.А. Хвесик, В.А. Голян, А.І. Крисак. - Луцький держ. техн. ун-т. - К.: Кондор, 2008. - 522 с. - С. 43.
 8. Ходаківська О.В. Ринкові ціни земель сільськогосподарського призначення та орендна плата у країнах Європейського Союзу / О.В. Ходаківська // Землеустрій і кадастр. - 2012. - № 1. - С. 65-70.
 9. Шпичак О.М. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 3-9.
 10. Шпичак О.М. Науково-організаційна та координаційна діяльність Відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН за 2004 рік / О.М. Шпичак // Економіка АПК. - 2005. - № 4. - С. 142-147.
 11. Шпичак О.М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". Вип. 168. Ч. 1 : зб. наук. праць ; редкол. Д. О. Мельничук. - К.: НУБІПУ, 2011. - С. 10-17.
 12. Cheshire P. Sheppard S. 2004. Land markets and land market regulation: progress towards understanding. Regional Science and Urban Economics 34 (2004) 619-637.
 13. De Soto H. 2000. The Mystery of Capital. Bantam Press.
 14. Mekong Economics, 2004. The Impact of Land Market Processes on the Poor “Implementing de Soto” - The Case in North Vietnam. Asian Development Bank, RICS 2002. Property in business - a waste of space? RICS, London RICS (in press). Land markets and the modern economy. RICS, London.
 15. Simpson S.R. 1976. Land Law and Registration. Cambridge University Press.
 16. UNECE, 2005. Land Administration in the UNECE Region - Development Trends and Main Principles. Geneva Van der Molen P. 2006 Tenure and Tools, two aspects of innovative land administration.
 17. Background paper ‘evening lecture’ RICS 13 December 2006 London UK.
 18. Управление земельными ресурсами в Европе: тенденции развития и основные тенденции. Организация Обьединенных Наций. - Нью-Йорк - Женева, 2005. - 148 с.
Читати статтю: 16.pdf