ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.758.4
Наукова дискусія

Квазіхолдинги: створення і правомірність існування / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 113

Мета статті - дослідити спосіб створення господарських структур, що виникли за межами вітчизняного законодавства, розкрити особливості організації їх функціонування і правомірність існування, обґрунтувати понятійний апарат стосовно великих аграрних та агропромислових компаній для їх ідентифікації. Методика дослідження - в основу наукового пошуку покладено абстрактно-логічний метод дослідження для порівняльного аналізу різних підходів до трактування понять стосовно великих компаній з наступним їх узагальненням й авторським тлумаченням, а також монографічний метод для аналізу та оцінювання вузлових положень окремих законодавчих актів, що мають пряме відношення до предмета дослідження. Результати дослідження - виявлено неузгодженість вітчизняного законодавства стосовно створення господарських структур холдингового типу, доведено доцільність створення агрохолдингів із материнською компанією товариства з обмеженою відповідальністю, обґрунтовано неправомірність створення великих господарських структур із асоціативними ознаками холдингу - квазіхолдингів - як таких, що породжують безпрецедентну концентрацію влади в одних руках. Елементи наукової новизни - вперше введено в науковий обіг поняття «квазіхолдинг», виявлено механізм (спосіб) створення таких господарських структур, жорстку систему централізованого управління ними та юридичну неправомірність існування без організаційно-правової перебудови. Запропоноване нове авторське трактування понять «агрохолдинг», «агропромисловий холдинг», «агропромислове формування як цілісне підприємство», «агропромислове підприємство». Практична значущість - пропозиції щодо внесення змін і доповнень у вітчизняне законодавство дають змогу внормувати діяльність великих господарських структур з асоціативними ознаками холдингу. За допомогою запропонованого понятійного апарату стає можливою ідентифікація великих аграрних та агропромислових компаній для їх подальшого дослідження як окремих господарських структур, істотно відмінних від інших суб’єктів господарювання в АПК. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: холдингова компанія, агрохолдинг, агропромисловий холдинг, агропромислове формування як цілісне підприємство, квазіхолдинг, квазіагрохолдинг, система управління квазіхолдингом, єдиний податок 4-ої групи

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С.3-15.
  2. Гаврилюк А. Агрохолдинги Украины: взгляд изнутри [Электронный ресурс] / А. Гаврилюк, В. Лапа. Режим доступа: http://www.agrobusiness.kiev.ua/uk/about/1360049084/1363624026.
  3. Данкевич А.Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 69-74.
  4. Дем’яненко С.І. Специфіка організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань та її вплив на їх функціонування / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях, №33. - К.: Міністерство науки і освіти України, КНЕУ, 2015. - С.86-99.
  5. Єранкін О.О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації: моногр. / О.О. Єранкін. - К.: КНЕУ, 1999. - 420 с.
  6. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. - М.: Гелиос АРВ, 1999. - 454 с.
  7. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та поселення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С.5-21.
  8. Ніценко В.С. Роль агрохолдингів у розвитку сільських територій / Ніценко В.С. / Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях, №33. - К.: Міністерство науки і освіти України, КНЕУ, 2015. - С. 293-302.
  9. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / [Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф., Малік М.Й.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. - 46 с.
  10. Самуэльсон П. Экономика: в 2-х т. / П. Самуэльсон. - М.: НПО «Алгон», 1992. - Т. 1. - 510 с.
Читати статтю: 18.pdf