ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2016 рік

Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів

Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС

Організаційно-управлінські трансформації в зрошуваному землеробстві України

Перспективи розвитку органічного землеробства в Україні на прикладі Київської області

Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі

Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України

Агроекономічний, фізиоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій

Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи

Шляхи підвищення інноваційної активності малого підприємництва (англомовна)

Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва

Зовнішні ринки та агропродовольчий сектор Польщі (англомовна)

Державне регулювання аграрної сфери США

Економічна сутність категорії «витрати» (англомовна)

Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії

Антикризові можливості агропродовольчого комплексу (=> )

Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Інституціоналізм - наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики

Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва

Стимулювання та його роль у механізмі регулювання ринкової економіки (англомовна)

Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості

Основи функціонування ринку кави та чаю в Україні

Трансформація фінансового менеджменту аграрних підприємств в умовах сучасних викликів (англомовна)

Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві

Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу

Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування

Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільських територій

Методологічний підхід щодо реалізації стратегії інноваційного бізнесу (англомовна)

Фінансові ресурси як інструмент державного регулювання на регіональному рівні

Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні

Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери

Капіталізація аграрного сектору України (=> )

Збереження фінансово стійких державних дослідних господарств

Регіональні особливості розвитку бурякоцукрового підкомплексу України (англомовна)

Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м’ясо-молочного скотарства

Багатовимірні методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур

Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки

Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва

Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту

Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах

Перспективи розвитку фермерства в Україні

Наукове обґрунтування рівноваги в природі

Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики

Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери

Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві

Кормовиробництво як основний чинник ефективного розвитку галузі скотарства

Метод DEA при оцінці ефективності виробництва та реалізації продукції рослинництва

Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини

Економічна ефективність застосування рідких органічних добрив (англомовна)

Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини

Сторінки