ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.02
Аграрна політика і реформування

Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС / Онегіна В.М., Шибаєва Н.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 17

Розглянуто досвід правового регулювання взаємовідносин між державою й сільськогосподарськими виробниками у США та ЄС у контексті необхідності модернізації правового забезпечення аграрної політики в Україні. Визначено, що інституційну основу аграрної політики в США та ЄС закладають розраховані на певний період дії законодавчі акти, якими регулюється весь комплекс напрямів аграрної політики. Така практика забезпечує гнучкість і стабільність, передбачуваність та прозорість державної підтримки фермерів. Встановлено, що сучасна інституційна основа аграрної політики в Україні не сприяє створенню стабільного прозорого порядку побудови взаємовідносин між державою й сільськогосподарськими виробниками. Запропоновано прийняття в Україні комплексного рамкового закону з державного регулювання аграрного сектору та визначено його можливі розділи. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: аграрна політика, інституційна основа, державне регулювання, закон, аграрний сектор, сільське господарство

Список використаних джерел

 1. Власов В.І. Розвиток ринків аграрної продукції / В.І. Власов // Економіка АПК. - 2015. - №6. - С. 42-46.
 2. Державна підтримка агросфери : еволюція, проблеми / [Бородіна О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.]; за ред. О.М. Бородіної. - К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2008. - 264 с.
 3. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва : теорія, методологія, практика / А.Д. Діброва. - К.: ВПД «Формат», 2008. - 488 с.
 4. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки (проект) [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16015
 5. Калашнікова Т.В. Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств України в умовах глобалізації : моногр. / Т.В. Калашнікова. - Х.: «Влавке», 2014. - 280 с.
 6. Калетнік Г.М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки / Г.М. Калетнік // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - №1. - С. 3-15.
 7. Кваша С.М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці/ С. М.Кваша// Економіка АПК. - 2013. - № 8. - С. 12-21.
 8. Кириленко І.Г. Світові тенденції та їх вплив на формування глобального інституціонального середовища / І.Г. Кириленко // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері : збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 20-21 черв. 2011 р. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 39-48.
 9. Коденська М.Ю. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки / М.Ю. Коденська, А.В. Єрємєєва // Економіка АПК. - 2013. - № 6. - С. 14-20.
 10. Кропивко М.Ф. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності / М.Ф. Кропивко, М. М. Ксенофонтов, Н. В. Хміль// Економіка АПК - 2015. - № 3. - С.5-14.
 11. Олійник О.В. Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного сектору / О.В. Олійник // Економіка України. - 2005. - №7. - С. 65-73.
 12. Онегіна В.М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників / В.М. Онегіна. - К.: ІАЕ, 2007. - 590 с.
 13. Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України / О.Л. Попова // Економіка АПК. - 2013. - № 12. - С. 89-96.
 14. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (нова редакція) [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17175&add.
 15. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : Постанова КМУ від 19 верес. 2007 р. №1158 [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-п.
 16. Про схвалення стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження КМУ від 17 жовт. 2013 р. №806 -р [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-p.
 17. Саблук П.Т. Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері / П.Т. Саблук // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері : збірник Матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 20-21 черв. 2011 р. - К. :ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 5-38.
 18. Стан фінансування АПК у 2015 році [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/15506?keepThis=true&TB_iframe=true&height=768&width=1024&caption.
 19. Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print1433785886080563
 20. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О.М. Шпичак // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 150-155.
 21. Agrarian Policies and Agricultural Systems / Ed. by Bonnano A. - Boulder: Westview Press, 1990. - 331 p.
 22. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2014/ OECD countries [Electronic Resource]. - Mode of access : http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation_22217371.
 23. Common Agricultural Policy after 2013 [Electronic Resource]. - Mode of access : http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm.
 24. Farm Bill [Electronic Resource]. - Mode of access : http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=farmbill.
 25. North D. Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction / D. North // World Development. - 1989. Vol. #9. - Р. 1319-1332.
 26. Trusova N.V. International analysis of the state financial support of agriculture producer / N.V. Trusova // Економіка АПК. - 2015. - №10. - С. 32-38.
 27. Williamson O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead / O. E. Williamson // Journal of Economic Literature. - 2000. - Vol. XXXVIII. - Р. 595 - 613.
Читати статтю: 2.pdf