ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.01:631.67
Аграрна політика і реформування

Організаційно-управлінські трансформації в зрошуваному землеробстві України / Нечипоренко О.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 24

Мета статті - дослідити та систематизувати чинники, що впливають на ефективність використання зрошуваних угідь, та запропонувати можливі напрями організаційно-управлінських перетворень у поливному землеробстві Україні. Кризові явища в агропромисловому комплексі, й особливо в зрошуваному землеробстві - потенційному гаранті продовольчої безпеки держави, зумовлюють необхідність розробки не лише державної стратегії відновлення і модернізації іригаційних систем, підвищення ефективності використання штучно зволожуваних площ, а й запровадження різного роду інновацій, передусім організаційно-управлінських, направлених на забезпечення пріоритетності інтересів саме водокористувачів, безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції. В основу дослідження покладено вітчизняний та зарубіжний досвід підвищення ефективності зрошуваного землеробства на основі роздержавлення низових ланок меліоративних систем, формування колективної відповідальності водокористувачів - аграріїв за результати виробництва передачею їм (частково чи повністю) управлінських функцій. Елементами новизни є запропонована для умов України організаційна схема поетапної передачі управління зрошуваними системами асоціаціям водокористувачів (АВК), із пропозиціями поступової реабілітації іригаційної інфраструктури та залучення для реновації фондів інвестиційних коштів сільгосптоваровиробників. Це дасть можливість консолідувати розпайовані в натурі поливні масиви, сформувати відповідального користувача, а згодом і власника внутрішньогосподарської мережі, підвищити економічну, екологічну й соціальну ефективність зрошуваного землеробства України. Рис.: 4. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: зрошуване землеробство, іригаційна інфраструктура, трансформація управління, асоціація водокористувачів, ефективність зрошення

Список використаних джерел

 1. Вермиллион Д. Передача служб управления ирригационными системами: руководство /Д. Вермиллион,А. Сагардой. - ФАО, 2004. - 108 с.
 2. Гарсез-Рестрепо К. Передача управления ирригационными системами. Мировой опыт / К. Гарсез-Рестрепо, Д. Вермилион, Д. Муньон // Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций. - Рим, 2007. - 66 с.
 3. Жамин В.А.(ред.) Истоки: Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли / вып. 2. - М.: Экономика, 1990. - 336 с. (12)
 4. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
 5. Інституціоналізація природно-ресурсних відносин: [кол. моногр.]; за заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН М.А. Хвесика. - К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НААН», 2012. - 400 с.
 6. Коваленко П.І. Сучасний стан і перспективи відновлення ефективного використання меліоративних систем в Україні / П.І. Коваленко // Матер. 22 конгресу міжнар. комісії по іригації і дренажу 13-20 верес. 2014 р. Республіка Корея. - Ташкент, 2014. - С. 27-33.
 7. Нечипоренко О.М. Напрямки інноваційного розвитку зрошуваного землеробства України /О.М. Нечипоренко// Вісн. аграр. науки. - 2015. - № 8. - С. 61-65.
 8. Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 жовтня 1984 р. № 1082 "Про Довгочасну програму меліорації, підвищення ефективності використання меліорованих земель з метою сталого нарощування продовольчого фонду країни" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP840465.html.
 9. Ромащенко М.І. Концептуальні засади сталого розвитку зрошення в Україні на сучасному етапі / М.І. Ромащенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://old.nuwm.rv.ua/metods/asp/vd/v40119.doc.
 10. Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення; за ред. П.І. Коваленка. - К.: Аграрна наука, 2001. - 214 с.
 11. Экономика орошаемого земледелия; под ред. В.И. Жминька. - 2-е изд., доп. и перераб. - К.: Урожай, 1983. - 160 с.
 12. Annual Report 2013-14.//International cooperation in agriculture water management./ International commission on irrigation and drainage/ - P.74-78.
 13. Annual Report 2014-15. /International Commission on Irrigation and Drainage [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.icid.org/ar_2014.pdf.
 14. Summary Report First World Irrigation Forum /28 September - 3 October 2013/[Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.icid.orgwif1_sumreport.pdf.
 15. Water Charging in irrigated agriculture: A analysis of international experience. FAO Water Reports 28. 2004. Rome. Cornish G., Boswoth B., Perry C., Burke J.
Читати статтю: 3.pdf