ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.43+53:33+316:33]:332.14:005.935.2
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Агроекономічний, фізиоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій / Павлов О.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 56

Мета статті - здійснити порівняльний аналіз агроекономічного, фізиоекономічного, соціоекономічного та руралістичного підходів до дослідження сільських територій щодо розширення й поглиблення системного уявлення про сутність, ідентифікаційні ознаки, структурну будову, функції та суспільне призначення цих природних і соціально-просторових утворень. У процесі дослідження використано методи: формалізації, системного аналізу, аналізу й синтезу, дедукції та індукції, діалектичний, феноменологічний, дискурс-аналізу, контент-аналізу, ретроспективний. На підставі комплексного використання пізнавального арсеналу споріднених і суміжних наукових підходів доведено, що комплексне дослідження такого просторового об’єкта як сільські території можливе на засадах руралістики як міждисциплінарної наукової галузі. Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні дослідницького поля та наукових напрямів руралістики, в актуалізації її практичного значення. До перспектив подальших наукових досліджень у даному напрямі віднесено уточнення й поглиблення об’єкта і предмета руралізації та руралізму. Рис.: 1. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: агроекономіка, міждисциплінарність, наукові підходи, руралістика, сільські території, соціоекономіка

Список використаних джерел

 1. Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.) за 2012 рік. Остаточні дані: стат. бюл.; відп. за вип. О.М. Прокопенко. - К.: Державна служба статистики України, 2013. - 26 с.
 2. Вернадский В. И. Размышления натуралиста / В. И. Вернадский. Библиотека журнала «ORGANIC UA». - Кн. 12, т. 3. - ВК «АРС», 2013. - 532 с.; сер. «Отечественная мысль», кн. 6.
 3. Геєць В. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. - 2011. - № 12 (601). - С. 4-14.
 4. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем / И.И. Лукинов. - М.: Экономика, 2002. - 568 с.
 5. Нефедова Т. Сельская Россия на перепутье: географические очерки: [моногр.] / Т. Нефедова. - М.: Новое изд-во, 2003. - 408 с.
 6. Нефедова Т. Социальная география сельского хозяйства / Т.Нефедова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ru-90ru/content
 7. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика: [моногр.] / А.И. Павлов. - Одесса: Астропринт, 2015. - 344 с.
 8. Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: [моногр.] / О.І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2006. - 360 с.
 9. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: [моногр.] / О.І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2009. - 344 с.
 10. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи; пер. с итал. - М.: Прогресс, 1980. - 312 с.
 11. Прокопа І.В. Соціальні аспекти розвитку сільських територій / І.В. Прокопа // Економіка АПК. - 2005. - № 11 (33). - С. 48-51.
 12. Руденко М. Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії / М. Руденко.- Тернопіль: Джура, 2004. - 412 с.
 13. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави / П.Т. Саблук: доп. на Сьомих річних зборах Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників, Київ, 9-10 листоп. 2005 р. - К.: ННЦ «Ін-т аграр. екон.», 2005. - 20 с.
 14. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть: [у 2 т.] / Л.О. Шепотько, І.В. Прокопа, С.О. Гудзинський, В.Д. Яворський. - К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. - Т. 2: Соціальні ресурси сільських територій. - 466 с.
 15. Трофимов А.М. Территориальная идентификация в географии и вернакулярные районы / А.М. Трофимов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.geo-vestnik.psu.ru/files/vest/84_territorialbnag_indetificiq_v_geografii.pdf
 16. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [Бородіна О.М., Геєць В.М., Гуторов А.О. та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. - К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН Укарїни, 2012. - 56 с.
 17. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: [кол. моногр.]; за ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука та О.В. Ходаківської. - К.: ННЦ «Ін-т аграр. екон.», 2013. - 502 с.
 18. Юрчишин В.В. Базові основи переорієнтації розвитку вітчизняної агросфери на засадах соціоекономіки / В.В. Юрчишин // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: [моногр.] / [Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - С. 464-478.
 19. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. - 2005. - № 3 (125). - С. 3-10.
 20. Bicanic R. Turning Points of Economic Development / R. Bicanic. - Paris: The Hague; Mouton, 1972. - 376 p.
 21. Etzioni A. The Moral Dimension.Toward A New Ekonomics. - New -York: The Free Press, 1988. - 368 p.
 22. Hale R. N. Map of Vernacular regions in America / R. N. Hale. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971. - 264 p.
 23. Jordan T. Perceptual Regions of Texas / T. Jordan // Geografical Review. - 1978. - № 3 vol. 68. - p. 72-84.
 24. Krugman P. Geography and Trade / P. Krugman.- Cambridge, MA: MIT Press, 1991. - 476 p.
 25. Shanin T. Defining Peasants / T. Shanin. - Oxford, 1990. - 236 p.
 26. Scott J. C. Мoral Ekonomy of Peasant. Rebellion and Subsistance in South-East Asia / J. C. Scott. - New Haven; London, 1976. - 512 p.
Читати статтю: 7.pdf