ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.33:332.2.021.8
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Державне регулювання аграрної сфери США / Юрченко А.Д. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 92

Мета статті - проаналізувати державне регулювання сільськогосподарського виробництва й організації аграрного землекористування в США. У процесі дослідження використані методи: діалектичний, абстрактно-логічний, системного аналізу. На основі дослідження механізмів державного регулювання сільськогосподарського виробництва в США встановлено базові організаційно-правові й фінансові заходи, які доцільно запровадити в Україні з метою суттєвого вдосконалення державної аграрної політики в ринковому середовищі на основі стратегічного прогнозування та оперативного планування. Однією з основних функцій держави має стати пріоритетна підтримка дрібних і середніх фермерських та особистих селянських господарств як важливих організаційних форм сільськогосподарського виробництва в специфічних умовах поселенської мережі у сільській місцевості України. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: стратегія державного управління аграрною сферою, базова модель реформування, оптимізація аграрної структури, механізми стратегічного і поточного планування

Список використаних джерел

 1. Agricultural income and Finance Outlook - AIS - 88. December 2009. ERS/USDA.
 2. Американское фермерство: XXI век. - М., 2002. - 400 с.
 3. Андреева Н. Сельское хозяйство США: факторы, определяющие высокую эффективность отрасли / Н. Андреева // Человек и труд. - 2008. - №8. - С.43-48.
 4. Калинчик Н. В. Функционирование фермерских хозяйств и перспективы их развития: моногр. / Н. В. Калинчик, В. В. Липчук, В. Н. Лебедь, Е. А. Лысенко. - К. : ННЦ ИАЭ, 2014. - 228 с.
 5. Мартин А. Г. Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС / Мартин А. Г., Копайгора Б. М. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2015. - № 1. - С. 14-19.
 6. Мірошниченко А. М. Європейський шлях до належного управління: наук.-практ. конф. 31 жовт. 2012 р. / А.М. Мірошниченко. - К., 2012.
 7. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наук. доп.; за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 342 с.
 8. Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія / Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С. 73-79.
 9. Public Law 110-234 - Food, Conservation, and Energy Act of 2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gpo.gov/fdys/pkg/PLAW-110publ234/content-detail.html.
 10. Прокопа І. В. Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки / І. В. Прокопа // Економіка АПК. - 2013. - № 10. - С. 12-23.
 11. Реформы президента Франклина Делано Рузвельта в период «Великой депрессии». - М.: Фонд профобразования и инвестиционной деятельности ТПП РФ, 2009.
 12. Русан В. М. Щодо підвищення ефективності використання інструментів регулювання аграрного ринку : аналіт. зап. / В. М. Русан [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1520
 13. Терентьева А.С. США на мировом рынке мяса / А.С. Терентьева // США и Канада - 2010. - № 11. - 96 с.
 14. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою / А. М. Третяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетьманчик - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014 - 236 с.
 15. Черняков Б.А. Аграрный сектор США в начале XXI века / Б.А. Черняков. - М., 2007. - 396 с.
 16. Черняков Б.А. Оперативное управление аграрным сектором США (на основе разработки и использования Стратегического плана) / Б.А. Черняков // США. Канада: Экономика. Политика. Культура. - 2010. - № 9. - С. 103-118.
Читати статтю: 12.pdf