ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.012.23:351.82
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Фінансові ресурси як інструмент державного регулювання на регіональному рівні / Акімова Єгана Аллахяр кизи // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 105

Основною метою дослідження є вивчення теоретичних і практичних аспектів фінансових засобів у державному регулюванні соціально-економічного розвитку регіонів на основі світового досвіду. В результаті дослідження було узагальнено фінансові механізми, що мають великий теоретичний і практичний інтерес із погляду досвіду розвинутих та країн, що розвиваються. Дослідження проводили методами системного аналізу і логічного узагальнення. Обмеження дослідження: вимагається більше просторових відомостей теоретичного й практичного характеру, що відповідають поточним вимогам ринкової економіки. Оригінальність і наукова новизна дослідження полягає в тому, що в економічній системі, побудованій на ринкових засадах, за ситуації, коли зростає роль та значення фінансів, були дані рекомендації в руслі підвищення фінансових ресурсів у справі державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Результати дослідження можуть бути використані в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: регіональна політика, регіональний розвиток, фінансовий механізм, державне регулювання, фінансові ресурси

Список використаних джерел

  1. Доклад о мировом развитии 2009: Новый взгляд на экономическую географию. - М.: «Весь Мир», 2009. - С.5.
  2. Артоболевский С.С. Западный опыт реализации региональной политики: возможности ограничения практического использования / С.С. Артоболевский // Региональные исследования. - 2008. - №3 (18). - С.3-16. -С.8.
  3. Региональная политика России: адаптация к разнообразию; под общей ред. Г.А. Сатарова. - М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. - С. 27.
  4. Regional financial incentives. fact sheet, running a business. Swedish Agency for Economic and Regional Growth, January 2010. - Р.2.
  5. Regional financial incentives. fact sheet, running a business. Swedish Agency for Economic and Regional Growth, January 2010. - Р.2.
  6. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013. OECD Countries and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing, 2013. - Р.43.
  7. Alexander Klemm. Causes, Benefits, and Risks of Business Tax Incentives. IMF Working Paper WP/09/21, January 2009. - Р.11.
  8. Chua Dale. Tax Incentives/Tax Policy Handbook. Edited by Parthasrathi Shome. Washington: IMF, 1995. - P. 168.
  9. Страховой рынок Азербайджана и Узбекистана // Materials of the X international scientific and practical conference « Coundact of modern science -2010». Volume 2, Economic science, Sheffield, Science and education LTD, 2014. - С. 10-18.
  10. Korniichuk H.V. Financial and creditial support of levers of state forage production / H.V. Korniichuk // Socio-economic aspects of economics and management. Scientific journal «Economics and finance»&Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America. - 2015. - С. 56-60
Читати статтю: 15.pdf