ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:001.8
Аграрна політика і реформування

Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 22

Проаналізовано багаторічне застосування грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, здійсненої за затвердженою постановою Кабінету Міністрів України „Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 23.03.1995 р. № 213. Встановлено, що її показники, які щорічно індексуються, не відповідають сучасним вимогам ринкової економіки. Інформація, за якою проведена оцінка, застаріла. У цьому зв’язку окремі положення чинної методики потребують уточнення, з урахуванням змін в економічній ситуації на селі та вимог ринкової економіки. Пропонується визначення критерію грошової оцінки земель на новій (нормативній) основі за принципом “від часткового до загального”. Оцінку доцільно проводити починаючи з окремих агровиробничих груп грунтів і завершуючи земельними ділянками сільськогосподарських підприємств, адміністративних районів, областей і країни в цілому. Опрацьовано алгоритм визначення рентного доходу, який капіталізується за певну кількість років, залежно від ціни користування кредитом. Здійснення нормативної грошової оцінки земель за новим методичним підходом на сучасній інформаційній основі забезпечить реальну оцінку сільськогосподарських угідь у ринкових умовах господ-дарювання, що дасть змогу об’єктивно визначати розмір орендної плати за землю, оподатковувати земельні ділянки, стабілізувати надходження коштів від плати за землю до місцевих бюджетів. Табл.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: нормативна грошова оцінка, диференціальний рентний дохід, норма прибутку, капіталізація диференціального рентного доходу, плата за землю

Список використаних джерел

 1. Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 р. № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України від 09.04.2004, № 15, ст. 229.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”/ Практичний посібник з питань земельної реформи (збірник документів). - К., 1996. - 283 с
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін доповнень до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” // Практичний посібник з питань земельної реформи (збірник документів). - К., 1996. - 283 с.
 4. Федоров М.М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави / М.М.Федоров // Економіка АПК.- 2009. - №11. - С. 3-10.
 5. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів / Нормативно-правові акти з питань земельних відносин / [Даниленко А.С., Губарев В.С., Жмуцький В.В., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Білик Ю.Д. та ін.]. - К.: Урожай, 2003. - 412 с.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” 23.03.1995 р. № 213) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:zakon1.rada.gov.ua/laws/show213-95-n.
 7. Федоров М.М. Удосконалення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель - важлива умова трансформації земельних відносин / М.М.Федоров // Вісник наукових праць ЛНАУ, 2012. - С. 22-31.
 8. Федоров М.М. Методичні підходи удосконалення оцінки сільськогосподарських земель / М.М. Федоров // Агроінком. - 2006. - №11-12. - С.107-111.
 9. Федоров М.М. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь та її використання при визначенні плати за землю / М.М. Федоров // Економічний довідник аграрника [за ред. Ю.Я. Лузана та П.Т. Саблука]. - К. : Преса України, 2003. -С. 75-95.
 10. Федоров М. М. Земельні ресурси та їх грошова оцінка / М.М. Федоров, Н.А. Солов’яненко // Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України. - К. : Аграрна наука, 2004. - С. 10-12.
 11. Федоров М.М. Грошова оцінка земель у формуванні ринкового середовища аграрної сфери / М.М. Федоров // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 1999. - № 4. - С. 27-30.
 12. Федоров М.М. Теорія і практика абсолютної земельної ренти / М.М. Федоров // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000. - № 9. - С. 40-43.
 13. Федоров М.М. Джерела і причини утворення земельної ренти / М.М. Федоров // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000. - № 11. - С. 2-4.
 14. Федоров М.М. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / М.М. Федоров, В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2002. - № 8. - С. 10-16.
 15. Федоров М.М. Концептуальні основи удосконалення оцінки земель в Україні / Третяк А.М., Канаш О.П., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Трегобчук В.М., Лісовий М.В. та ін. // Землевпорядкування. - 2002. - № 1. - С. 58-66.
 16. Добряк Д.С. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологічного використання // Д.С.Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний. - К. : Урожай. - 2007. - 464 с.
 17. Методические рекомендации по проведению бонитировки почв / Л.Я. Новаковский, Д.С. Добряк, А.П. Канаш и др. - К., 1992.-96с.
 18. Лісовий М.В.Продуктивність основних типів ґрунтів України / М.В. Лісовий, А.В. Комариста // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва: зб. наук. пр. - 2008. - №2. - С. 12-14.
 19. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 1995. - № 2. - С. 11-16.
 20. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров. - К. : ІАЕ УААН, 1995. - 6 с.
 21. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. -2002. - №8. - С. 10.
Читати статтю: 3.pdf