ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 30.837:338.43.01
Аграрна політика і реформування

Інституціоналізм - наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики / Лузан Ю.Я., Лузан О.Ю. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 29

Мета статті - конкретизувати основні проблеми та запропонувати шляхи удосконалення державної аграрної політики в сучасних умовах із використанням наукової платформи інституціоналізму. Науково обґрунтовано, що агропромислова бізнесова діяльність нині ведеться в складних інституційних умовах, викликаних не тільки транзитивними змінами при формуванні ринкової системи аграрного бізнесу, але й незавершеністю земельної, господарської, інфраструктурної, податкової та соціальної складових аграрної реформи, що суттєво обмежує результативність економічної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва і знижує рівень конкурентності в умовах євроінтеграції. Запропоновано авторське бачення комплексних шляхів, спрямованих на інституційне удосконалення державної аграрної політики та відповідне її адаптування зі Спільною аграрною політикою ЄС, правилами СОТ, з урахуванням сучасних тенденцій на внутрішньому і зовнішньому ринках та забезпечення пріоритетних національних інтересів. Як елементи наукової новизни набули подальшого розвитку обґрунтування необхідності й шляхів удосконалення державної аграрної політики з урахуванням наукової платформи інституціоналізму, органічного поєднання дії інституційних механізмів стимулів і обмежень, регулювання та саморегулювання аграрного підприємництва, формування системи відповідних державних інститутів і системи аграрного бізнесу, розв’язання сучасних інституційних проблем, особливо завершення земельної реформи та підтримка розвитку обслуговуючої кооперації передусім дрібних та середніх сільгоспвиробників, як фактора демонополізації аграрного ринку, вирівнювання конкуренції із великими виробниками, механізму реального самозахисту економічних інтересів учасників кооперації й спроможністю інституційного механізму кооперування разом із місцевими громадами розв’язувати проблеми розвитку сільських територій та інші, вказано на необхідність прискореного законодавчого закріплення основних положень державної аграрної політики відповідно до сучасних викликів. Викладені в статті пропозиції можуть бути використані для вдосконалення інституційних механіз-мів регулювання та саморегулювання аграрного підприємництва органами державного управління, розвитку законодавства з питань аграрної політики. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: державна аграрна політика, євроінтеграція, конкурентність, монополізм, тінізація ринку, земельна реформа, кооперація, економічна свобода

Список використаних джерел

 1. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2015. - № 1. - С. 15-13.
 2. Кириленко І.Г. Структурні реформи в аграрному секторі України / І.Г. Кириленко, В.Є. Івченко, В.В. Дем’янчук // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 15-29.
 3. Кропивко М.Ф. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності / М.Ф. Кропивко, М.М. Ксенофонтов, Н.В. Хміль // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 5-14.
 4. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук та ін. - К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. - 112 с.
 5. Пасхавер Б.Й. Агросфера: тенденції та перспектива розвитку / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 5-15.
 6. Рябоконь В.П. Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села / В.П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. - 68-74.
 7. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 10-17.
 8. Саблук П.Т. Ціноутворення в період ринкового реформування в АПК: моногр. / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 440 с.
 9. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні: моногр. / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 396 с.
 10. Саблук П.Т. Активизация экономических реформ в аграрной сфере экономики Украины // Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности (матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. - 9-10 сент. 2010 г.); под ред. В.Г. Гусакова. - Минск: Ин-т системных исследований, 2011. - С. 198-201.
 11. Саблук П.Т. Агропромисловий комплекс України: сьогодення та майбутнє. Стан і перспективи розвитку / П.Т. Саблук. - К.: Престиж Медіа Інформ, 2011. - С. 110.
 12. Сафронов Ю.М. Інституціоналізм в умовах трансформації АПК / Ю.М. Сафронов // Ефективна економіка. - 2015. - № 4. - С. 4-7.
 13. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 132-139.
 14. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 169-177.
 15. Малік М.Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / О.Г. Шпикуляк, М.Й. Малік, О.Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 86 - 93.
 16. Шпикуляк О.Г. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного пошуку в економічній теорії / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2009. - №11. - С.141-148.
 17. Шпикуляк О.Г. Інституції та державна політика у регулюванні аграрного ринку / О.Г. Шпикуляк // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. - Вінниця, 2009. - Вип. 40. - С. 79-92.
 18. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 396 с.
Читати статтю: 4.pdf