ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [33.021.8:323.3]:005.336.4(100):330.342(477)
Аграрна політика і реформування

Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії / Кириленко І.Г., Івченко В.Є. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 5

У статті проаналізовано питання ролі малих і дрібних фермерських господарств, а також особистих селянських господарств у національній економіці та створенні цивілізованого аграрного устрою в Україні, їхню участь у формуванні платоспроможного сільського населення, в тому числі їх діяльності у розвитку сільської місцевості. Як елемент новизни досліджено вдалий досвід підтримки малого фермерства у країнах ЄС, зокрема Польщі, а також роль і значення сімейного фермерського господарства як принципово нової структури господарювання в Україні. Запропоновано ряд заходів для створення відповідних умов, які стимулюватимуть розвиток малих сімейних ферм, зокрема конкретні законопроекти щодо вдосконалення законодавчої бази та програми, на які потрібно звернути увагу для поліпшення фінансової підтримки з боку держави саме для малих сільськогосподарських підприємств. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: сімейні фермерські господарства, дрібні й середні фермерські господарства Польщі, аграрне виробництво, організований ринок продажу сільськогосподарської продукції

Список використаних джерел

 1. Гоцуєнко Єліанд, Гоцуєнко Надія. Зерновий синдром. Дзеркало тижня. - 2015. -№49. - 18 грудня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/business/zernoviy-sindrom-uzhe-y-firmi-z-viroschuvannya-hudobi-nasliduyuchi-zernovikiv-voliyut-vivoziti-za-kordon-ne-m-yaso-a-tvarin-_.html.
 2. Жук В.М. Селозберігаючий базис реформи оподаткування аграрного підприємництва України / В.М. Жук // Фінансова безпека аграрного бізнесу: тези виступів / Всеукр. конф. «Фінансова безпека аграрного бізнесу» (22-23 жовт. 2014 р. м. Житомир). - Житомир: ЖДТУ, 2014. - 144 с. - С. 135-137.
 3. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров. // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 26-38.
 4. Міщенко Д. А. Особливості інституційного розвитку аграрного сектора економіки України / Д. А. Міщенко // Економіка та держава. - 2011. - № 11. - С. 134-137. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_11_38.
 5. Проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств” №1599, Верховна Рада України (ВВР). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53102.
 6. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - К., 2014. - № 48. - Ст. 2055.
 7. Про особисте селянське господарство // Відом. Верховної Ради України (ВВР). - К., 2003. - № 29. - Ст. 232.
 8. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки // Відом. Верховної Ради України (ВВР). - К., 1998. - № 38-39. - Ст. 248.7. Структурні реформи в аграрному секторі України / І.Г. Кириленко, В.Є. Івченко, В.В. Дем’янчук // Економіка АПК. - 2015. - № 9 - С. 15.
 9. Осташко Т.О. Ринкові трансформації аграрного сектора і формування середнього класу / Т.О. Осташко // Економіка і прогнозування. - 2001. - № 2. - С. 12.
 10. Офіційний сайт Держслужби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.
 11. Управління ризиками агровиробників в умовах трансформаційних процесів / Т. В. Мірзоєва, О. А. Томашевська // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 39.
Читати статтю: 1.pdf