ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 368:338.43
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування / Віленчук О.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 84

Метою статті є відображення взаємозв’язку страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції як визначальної умови подальшого розвитку ринку аграрного страхування. Методологічною основою дослідження були загальнотеоретичні методи наукового пізнання: індуктивний та дедуктивний, абстрактно-логічний, монографічний, проблемний, графічний, системно-структурний і порівняльний аналіз. За результатами дослідження встановлено, що рушійною силою розвитку страхових відносин в аграрній сфері є прояв взаємного майнового інтересу суб’єктів страхового ринку, а також потреба виробників сільськогосподарської продукції в надійному страховому захисті. Представлено логічну послідовність трансформації понять “страховий інтерес” та “страховий захист” у фінансово-економічних взаємовідносинах на страховому ринку. Визначено мотиваційні чинники страхувальників і страховиків щодо конкретизації їхніх інтересів в участі у страховому процесі. Як елемент наукової новизни відображено сукупність страхових інтересів страховиків та страхувальників у контексті збалансування їх фінансово-економічної спроможності до нейтралізації ризиків в аграрній сфері. На основі аналізу динаміки основних показників попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування, а також оцінки співвідношення посівних та застрахованих площ у розрізі сільськогосподарських культур встановлено, що вітчизняний ринок аграрного страхування має значний потенціал свого розвитку, особливо за умов поступового збалансування страхових інтересів і відповідальності суб’єктів страхового процесу. Сформульовано пропозиції, спрямовані на встановлення рівноваги між суб’єктами ринку аграрного страхування як основи для подальшого розвитку з метою максимального забезпечення еквівалентності страхових інтересів його учасників. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: аграрне страхування, попит і пропозиція, сільськогосподарські ризики, страховий інтерес і страховий захист, страховий ринок

Список використаних джерел

 1. Алексерова Ю. В. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія практика: моногр. / Ю. В. Алексерова. - Вінниця: ТОВ “Видавництво - друкарня Діло”, 2015 - 368 с.
 2. Базилевич В. Д. Сучасна парадигма страхування: суть та протиріччя / В. Д. Базилевич // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2006. - № 81-82. - С. 9-13.
 3. Большой психологический словарь ; под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. - М.: АСТ Москва, 2009. - 816 с.
 4. Большой экономический словарь ; под ред. А. Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 2007. - 1472 с.
 5. Борисова В. А. Страховий захист ресурсного потенціалу АПК / В. А. Борисова. - Суми: Довкілля, 2002. - 196 с.
 6. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: моногр. / О. О. Гаманкова. - К.: КНЕУ, 2009. - 283 с.
 7. Грищенко О. В. Страховий інтерес як необхідна умова існування страхового правовідношення / О. В. Грищенко // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту серії “Правознавство ”. - 2002. - № 3. - С. 15-18.
 8. Ґудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: моногр. / О. Є. Ґудзь. - К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2007. - 578 с.
 9. Иеринг Р. Избранны труды / Р. Иеринг. - Самара, 2003. - 520 с.
 10. Когденко Н. Ю. Страховой интерес и смежные категории имущественного страхования в гражданском праве России. - Автореф. дис… канд. юрид. наук 12.00.03 / Н. Ю. Когденко. - Волгоград, 2007. - 28 с.
 11. Навроцький С. А. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського страхування / С. А. Навроцький // Наука й економіка. - 2012. - Вип. 1. - С. 61-69.
 12. Остапенко О. М. Страховий захист: сутнісний аспект /О.М. Остапенко // Вісн. СумДУ Серія “Економіка”. - 2013. - № 2. - С. 78-84.
 13. Пацурківський П. С. Юридична категорія “iнтерес” / П. С. Пацурківський, Ю. П. Пацурківський // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. - Вип. 200: Правознавство. - Чернівці: Рута, 2003. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://www. lawreview.chnu.edu.ua/article.php?lang=ua visnuk=18 article=395 33.
 14. Рынок агрострахования Украины в 2013 г. [Электронный ресурс] / Режим доступу: http://www. agroinsurance.com.
 15. Тарановский Р. В. Интерес и нравственный долг в праве: типография Варшавського ученого округа, Краковского предместья №3 / Р. В. Тарановский. - Варшава, 1899. - 22с.
 16. Agricultural insurance in America [Electronic resource]. - Mode of access http://www.swissre.com/latin_america/ag_insurance_ latin_america.htmt.
 17. Mahul, О., Stutley, С. (2010). Government Support to Agricultural Insurance Challenges and Options for Developing Countries. - The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Washington D. C. - 250 р.
 18. Maureder, K. (2015). Agricultural insurance profitability from a reinsurer’s perspective. - Swiss Re Head of Agriculture Reinsurance. - 21p.
 19. Nnadi, F. (2013). Agricultural insurance: A strategic tool for climate change adaptation in the agricultural sector / F. Nnadi, J. Chikaire, J. Echetama // Net Journal of Agricultural Science Vol. 1(1), p. 1-9.
 20. Whitaker, D. (2014). Cropn Insurance: Data is King - The Lighthill Risk Network [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.lighthillrisknetwork.org.
Читати статтю: 12.pdf