ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.025.12:330.101:631
Аграрна політика і реформування

Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери / Рябоконь В.П., Новікова Н.Л. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 14

Забезпечення розвитку ефективного, конкурентоспроможного, соціально-спрямованого аграрного сектору знаходиться в прямій залежності від економічних інтересів суб’єктів господарювання. Розв’язанню цієї проблеми повинні сприяти: інституційний механізм ринкового й державного регулювання; регуляторна політика держави на ринках сільськогосподарської продукції-сировини та продовольства; модель ринкової агрогосподарської системи; держава й її управлінські структури; стратегія розвитку аграрного підприємництва; механізм збалансування галузевих пропорцій (рослинництво і тваринництво); ринкова інфраструктура та модель інформаційної політики щодо аграрного ринку; механізм взаємовигідного перерозподілу вартостей у ціноутворенні. Організаційно-економічний механізм державного регулювання економічних інтересів суб’єктів господарювання в аграрній сфері за своєю функціональною спрямованістю повинен забезпечити упорядкування поведінкових характеристик економічних агентів на всіх рівнях функціонування виробничо-господарської системи. Головним цільовим орієнтиром цього механізму в силу особливостей агрогосподарювання є ринок, а також суспільно-соціальне середовище. Серед основних напрямів розбудови організаційно-економічного механізму державного регулювання економічних інтересів слід виділити впорядкування відносин на рівні агропромислового комплексу, аграрного ринку та його інфраструктури, соціального середовища, суб’єктів агрогосподарювання, нормотворчості, державної підтримки, експортно-імпортних відносин, особливо щодо найбільш ліквідних продуктів. Необхідно удосконалити й економічний механізм регулювання економічних інтересів, визначивши головним цього процесу принцип взаємовигідного партнерства між державою та виробниками сільськогосподарської продукції. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: державне регулювання, економічні інтереси, аграрна сфера, інституційний механізм, підприємництво, суб’єкти господарювання

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підруч. / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2013. - 780 с.
 2. Гладій М.В. Розвиток АПК України (регіональні особливості) / М.В. Гладій. - Львів, 2002. - 290 с.
 3. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації: моногр.; за ред. М.Ф. Кропивка, В.В. Россохи. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2015- 482 с.
 4. Кириленко І.Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи / І.Г. Кириленко. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2005 - 452 с.
 5. Кропивко М.Ф. Організація управління аграрною економікою: моногр. / М.Ф. Кропивко, В.П. Немчук, В.В. Россоха та ін. ; за ред. М.Ф.Кропивка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2008.- 420 с.
 6. Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: моногр. / Ю.Я. Лузан. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. - 472 с.
 7. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ«ІАЕ», 2012. - 182 с.
 8. Мазаракі А.А. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів : моногр. / [Мазаракі А.А., Корольчук О.П., Мельник Т.М. та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К. : Київ.нац. торг.- екон. ун-т, 2010. - 718 с.
 9. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: моногр. / М.Й. Малік, О.А. Нужна. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2007. - 270 с.
 10. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери / О.М. Могильний - Ужгород : ІВА, 2005. - 400 с.
 11. Саблук П.Т. Економічний інтерес у розвитку аграрного виробництва : моногр. / П.Т. Саблук. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 356 с.
 12. Ситник В.П. Трансформація АПК України в ринкові умови / В.П. Ситник. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2002. - 518 с.
 13. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: моногр. / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. - 396 с.
 14. Шпичак О.М. Ціна і ціноутворення на агропродовольчу продукцію: навч. посіб. / О.М. Шпичак, С.А. Стасіневич, О.В. Боднар. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 238с.
 15. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. - 320 с.
 16. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В.В. Юрчишин - К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ», 2013. - 424 с.
Читати статтю: 2.pdf