ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.14:631:167.1(477)
Аграрна політика і реформування

Капіталізація аграрного сектору України / Лузан Ю.Я., Лузан О.Ю. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 21

Метою статті є конкретизація сучасних проблем і пропонування авторського бачення шляхів капіталізації аграрного сектору України як базового чинника конкурентного розвитку агропромислового виробництва. Проведений аналіз сучасного стану формування господарського порядку в аграрному секторі України показав, що значні обсяги власності суб’єктів аграрного підприємництва через недосконалість законодавчої й нормативної бази, незавершеність земельної та інфраструктурної реформи не забезпечили необхідних умов для надання аграрним активам ознак функціонувального капіталу, спроможного створювати нові капітали. Неадаптованість до європейських стандартів методик оцінок, обліку, характеристик та системи реєстрації власності не забезпечили гармонізацію гарантування прав власності, що ускладнює використання активів як фінансових інструментів і призвели до негативних тенденцій у питаннях перерозподілу власності, непрозорих схем приватизації державного майна, дезінтеграції між галузями агропромислового виробництва, нерозвиненості фондового ринку й іпотечного кредитування, що ускладнює суб’єктам аграрного підприємництва можливість працювати на ринках інвестицій, кредитів, інновацій, страхування, пошуку партнерів по бізнесу, співробітництва з іноземними підприємницькими структурами тощо. Найбільшою проблемою в аграрному секторі залишається запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, що унеможливлює капіталізацію найвагомішого аграрного активу - земельних ресурсів, та використання їх як найефективнішого, перевіреного світовою практикою інструменту залучення додаткових фінансових ресурсів в аграрну сферу, передусім через кредитні механізми земельної іпотеки. Надзвичайна актуальність розв’язання даної проблеми нині проявляється в умовах суттєвого обмеження державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету, відміни пільгового оподаткування сільгоспвиробників і значного нарощування податкового навантаження на суб’єкти аграрного бізнесу, що створює великий дефіцит фінансових ресурсів та ускладнює функціонування галузі. Як елемент наукової новизни авторами обґрунтовано необхідність упорядкування інституту власності за європейськими стандартами, що дасть змогу активи суб’єктів аграрного підприємництва наділити ознаками функціонувальних капіталів і створить сприятливі умови для використання їх як фінансових інструментів для одержання нових капіталів. Надзвичайно важливою складовою капіталізації аграрного сектору є запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, що забезпечить застосування ефективних механізмів кредитування. Запропоновано основні шляхи побудови системи іпотечного кредитування в аграрному секторі. Викладені в статті пропозиції можуть бути використані для вдосконалення організації завершення процесів інституціоналізації власності, що уможливить перетворити наявні аграрні активи в функціонувальний капітал. Важливими є запропоновані пропозиції щодо здійснення заходів для побудови системи іпотечного кредитування. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: капіталізація, функціонувальний капітал, власність, іпотечне кредитування, фінансові ресурси, інституціоналізація, регулювання

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: моногр. / В.Г. Андрійчук, П.В. Коваль - Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2007. - С. 216.
 2. Гринчук С.В. Механізм іпотечного кредитування: зарубіжний досвід та перспективи застосування в Україні / С.В. Гринчук // Вісн. Сумського аграр. ун-ту. - 2012. - № 1. - С. 21-27.
 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Вісн. ВРУ - 1992. - № 47. - С. 462.
 4. Закон України «Про заставу» // Вісн. ВРУ - 1992. - № 47. - С. 462.
 5. Киреєв О.І. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні : Інформаційно-аналітичні матеріали; за заг. ред. А.І. Киреєва // Центр наукових досліджень НБУ, 2004. - С. 104.
 6. Лупенко Ю.О. Сучасні інструменти для фінансування аграрного сектору економіки /Ю. Лупенко, В. Фещенко // Фінансовий ринок України. - 2012. - № 12. - С. 26-31.
 7. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 169-177.
 8. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва та ефективність // М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк / Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 132-139.
 9. Саблук П.Т. Проблеми іпотеки землі в контексті фінансової безпеки / П.Т. Саблук // Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України : зб. матеріалів круглого столу. - Київ, 30 верес. 2002 р. - С. 112-119.
 10. Статистичний збірник «Сільське господарство» 2014 рік, t-mail:iaalexsh@ukr.net.
 11. Шпикуляк О.Г. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного пошуку в економічній теорії / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2009. - №11. - С.141-148.
Читати статтю: 3.pdf
Читати переклад статті: 2016_3_luzan_eng.pdf