ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:631.115.71/.16
Економіка агропромислового виробництва

Збереження фінансово стійких державних дослідних господарств / Гладій М.В., Шаран П.І., Кругляк О.В., Мартинюк І.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 30

Досліджено стан господарської та фінансової діяльності державних підприємств дослідних господарств «Нива» й «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця (Черкаська обл.). Встановлено, що завдяки запровадженню інноваційних розробок за 2010-2015 роки у рільництві й тваринництві досягнуто помітних успіхів. Зокрема, врожайність зернових, соняшнику, кормових культур зросла - відповідно на 21,8; 9,8; 16,3 ц/га, на 988 кг підвищилася продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи. Темпи нарощування чистого доходу від реалізації продукції та чистого прибутку становлять - відповідно 1,6 і 4,2 раза. Стабільний стійкий фінансовий стан дослідних господарств дає змогу прискореними темпами оновлювати виробничі фонди. Обсяг капітальних вкладень становив за 2010-2015 роки 15640 тис. грн. Державні підприємства дослідні господарства «Нива» й «Христинівське» своєчасно виплачують працівникам заробітну плату та перераховують податки і збори до бюджетів усіх рівнів, у міру фінансових можливостей підтримують соціально-економічні умови життєдіяльності різних верств населення на території господарювання. Щорічно виділяються кошти на підтримання шкіл, дитячих садків, внутрішніх (сільських) доріг. З огляду на важливе соціально-економічне значення державних підприємств дослідних господарств для розвитку аграрної науки та підтримання життєдіяльності сільських територіальних громад пропонується зберегти землі й цілісні майнові комплекси фінансово стійких державних підприємств застосуванням механізму довгострокової оренди. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 38.
Ключові слова: державне підприємство, дослідне господарство, чистий прибуток, капітальні інвестиції, довготермінова оренда

Список використаних джерел

 1. Аграрна реформа в Україні / [Гайдуцький П. І., Саблук П. Т., Лупенко Ю. О. , Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Малік М. Й.]; за ред. П. І. Гайдуцького. - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.
 2. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) : моногр. / [Присяжнюк М. В., Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Грищенко О.Ю., Мазуренко О.В., Ходаківська О. В., Корчинська С. Г. та ін.]; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. - 1008 с.
 3. Гадзало Я. М. Проблеми завершення земельної реформи / Я. М. Гадзало // Вісн. аграр. науки. - 2015. - № 8. - С. 5-10.
 4. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа : міфи й істина / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. З - 9.
 5. Гайдуцький П. І. Орендні відносини / П. І. Гайдуцький, В. К. Симоненко. - К. : Вища шк., 1991. - 208 с.
 6. Гайдуцький П. І. Розвиток багатоукладного господарювання та конкурентоспроможного агропромислового виробництва / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2001. - № 4. - С. 19 - 23.
 7. Гладій М. В. Особливості аграрної реформи у Львівській області / М. В. Гладій / Економіка України. - 1996. - № 5. - С. 34-43.
 8. Гладій М.В. Соціально-економічні аспекти аграрної реформи на Львівщині / М. В. Гладій // Економіка АПК. - 1995. - № 9. - С.69-74.
 9. Горемыкин В. Виды и формы земельной собственности / В. Горемыкин // Достижения науки и техники АПК. - 2000. - № 1. - С. 38-39.
 10. Загальні збори Національної академії аграрних наук України : Інформаційне повідомлення // Вісн. аграр. науки. - 2015. - № 12. - С. 5.
 11. Земельний кодекс України : Кодекс Законів від 25 жовт. 2001 року № 2768-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http//zakon.rada.gov.ua/go/2768-14.
 12. Карпенко О. Пілотний дерибан землі / О. Карпенко // Сільські вісті. - 2015. - 22 верес.
 13. Комлацкий Г. Место аренды в системе земельных отношений / Г. Комлацкий // Достижения науки и техники АПК. - 2001. - № 11. - С. 45.
 14. Лещева М. Социально - экономические последствия преобразования земельных отношений / М. Лещева // Аграр. наука. - 2002. - № 12. - С. 2-4.
 15. Лукінов І. І. Агропромислова політика у макроструктурних пріоритетах / І. І. Лукінов. - К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. - 816 с. (Вибрані праці : у 2-кн. - Кн. 1). - С. 247-296.
 16. Лукінов І. І. Продуктивні сили села - основа його відродження і прогресу / І. І. Лукінов. - К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. - 794 с. (Вибрані праці : у 2-кн. - Кн. 2). - С. 640.
 17. Лупенко Ю. О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 26-38.
 18. Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 10-14.
 19. Малік М. Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 103-108.
 20. Малік М. Й. Особливості реформування сільськогосподарського виробництва / М. Й. Малік, В. А. Юдіна // Економіка АПК. - 1996. - № 8. - С. 23-28.
 21. Месель-Веселяк В. Я. Відносини власності на землю / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров, І. А. Розумний // Власність у сільському господарстві; за ред. В. В. Юрчишина і П. Т. Саблука. - К., 1993. - С. 241-260.
 22. Месель-Веселяк В. Я. Організаційно-правове забезпечення реформування земельних відносин в аграрній сфері (підсумки і проблеми) / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Землевпоряд. вісн. - 2003. - № 3. - С. 24-30.
 23. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного сектора України (здобутки, проблеми, вирішення) / В. Я. Месель-Веселяк // Вісн. екон. науки. - 2010. - № 2 (18). - С. 205-212.
 24. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток форм господарювання : моногр. [Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М.]; за ред. П. Т. Саблука і В. Я. Месель-Веселяка. - К., 1993. - 376 с.
 25. Месель-Веселяк В. Я. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2015. - № 7. - С. 5-24.
 26. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. - 2-ге доп. вид. / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, М. В. Гладій, І. Г. Кириленко, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров, М. Й. Малік, А. С. Даниленко, Ю. Я. Лузан, Ю. О. Лупенко; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. - К. : ІАЕ, 2000. - 660 с.
 27. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2013 рік та основні завдання на перспективу : Доп. Президента НААН, академіка НААН В. Ф. Петриченка на засіданні Заг. зборів НААН 26 черв. 2014 р. // Вісн. аграр. науки. - 2014. - № 7. - С. 5-10.
 28. Рекомендації по організації селянських (фермерських) господарств в Україні (у 2-х частинах) / [Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Гайдуцький П. І. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. - К. : ІАЕ УААН, 1993. - 484 с.
 29. Реорганізація колгоспно-радгоспної системи сільськогосподарського виробництва при переході до ринку (методичні рекомендації) / [Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Стельмащук А. М. та ін.]; ІАЕ ім. Шліхтера УААН, Тернопільський філіал інституту землеробства і тваринництва західного регіону. - Тернопіль, 1992. - 34 с.
 30. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва (посібник у питаннях та відповідях) / П. Т. Саблук, М. Й. Малік та ін. - К. : ІАЕ, 1999. - 530 с.
 31. Саблук П. Т. Магістральні напрями аграрної реформи / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 1995. - № 1. - С. 8-14.
 32. Саблук П. Т. Научное обеспечение перехода агропромышленного комплекса Украинской ССР к рынку / П. Т. Саблук // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 1991. - № 9. - С. 2-6.
 33. Сова О. Земля на кону / О. Сова // Україна молода. - 2015. - 7 жовт.
 34. Федоров М. М. Земельна реформа в Україні : стан, проблеми, перспективи / М. М. Федоров // Екон. часопис. - 1999. - № 6. - С. 22-26.
 35. Федоров М. М. Об’єктивна необхідність і основні методичні принципи удосконалення методики економічної оцінки земель / М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2004. - № 5. - С. 3-11.
 36. Федоров М. М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення / М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - С. 25-31.
 37. Ghonemy M. Studies on agrarian reform and rural poverty /​ [M. R. Ghonemy et al.]. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; New York, N. Y., 1984.
 38. Posterman R. Land reform and democratic development / R. L. Posterman, J. M. Reidinger. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1987.
Читати статтю: 4.pdf