ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.312:330.44:636
Економіка агропромислового виробництва

Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м’ясо-молочного скотарства / Ульянченко О.В., Лозинська І.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 44

Метою статті є удосконалення методологічного підходу до створення моделей міжгалузевого балансу при виробництві м’ясо-молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням наявних ресурсів. Теоретично досліджено методику побудови міжгалузевого балансу Леонтьєва, розглянуто моделі оптимального планування на рівні підприємства на основі оптимізації виробничо-галузевої структури при виробництві м’ясо-молочної продукції. Представлено методику створення таблиць “витрати - випуск” на регіональному рівні згідно з принципами і підходами до побудови комплексу економіко-математичних моделей міжгалузевого балансу, що дає можливість визначати основні параметри розвитку виробництва для поточного та перспективного планування, може бути використана для аналізу сформованої структури виробництва, що дає змогу виявити доцільніші шляхи використання ресурсів і можливості збільшення обсягів виробництва продукції. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: ресурси, скотарство, ефективність, міжгалузевий баланс, сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Одінцов О.М. Управління диверсифікацією аграрного виробництва на основі економіко-математичного моделювання / М.О. Одінцов // Бізнес-інформ. - 2014. - № 7. - С.55-61.
 2. Гайдуцкий П.И. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе / П. И. Гайдуцкий. - К.: Вища шк., 1988. - 192 с.
 3. Милько І.П. Теоретичні основи формування міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі / І. П. Милько // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Зб. наук. праць ЛНТУ. - 2009. - Вип. 6 (23). - Ч.2. - С.44-49.
 4. Гранберг А.Г. Многорегиональные системы: экономико-математическое исследование / А. Г. Гранберг, В. И. Суслов, С. А. Суспицын. - Новосибирск : Сибирское науч. изд-во, 2007. - 372 с.
 5. Томілін О.О. Міжгалузеві зв’язки як центральна складова системи міжгалузевих відносин в АПК / О.О. Томілін. - Бізнес-інформ. - 2012. - №10 - С.18-22.
 6. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (результати, проблеми) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2006. - № 12. - С. 34 - 41.
 7. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних індексів економічного розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.98 року № 971 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//uazakon.com/documents/date../ pg_ibcnog/
 8. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика: / В.В. Леонтьев; автор предисл. и науч. ред. А.Г.Гранберг; пер. с англ. - М. : Экономика, 1997. - 480 с.
 9. Майстро С.В. Напрями державної підтримки аграрного сектора та її вплив на конкурентоспроможність продукції на світовому ринку [Електронний ресурс] / С.В. Майстро. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/galuz/ 05msvpsr.pdf.
 10. Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки: моногр. / О.І. Ляшенко. - Рівне : Волинські обереги, 2005. - 360с.
 11. Neumann, J. (1995 - 1996) A model of general economic equilibrium // The Review of Economic Studies, Vol. 13, No. 1., pp. 1-9.
Читати статтю: 6.pdf