ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:628.1:330.387
Аграрна політика і реформування

Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні / Хвесик М.А., Левковська Л.В., Мандзик В.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 5

Мета статті - розробка механізмів диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення відтворення водно-ресурсного потенціалу та модернізації водогосподарської інфраструктури як важливої складової фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища й відтворення природно-ресурсного потенціалу. У процесі дослідження використані методи: абстрактно-логічний, включаючи прийоми аналізу та синтезу, індукції й дедукції, узагальнення; системний аналіз; експертні оцінки; методи факторного аналізу. Як елементи новизни розкрито зміст проблем інвестиційного забезпечення модернізації гідротехнічних систем у зоні зрошення та осушення як вагомої складової модернізації водогосподарсько-меліоративного підкомплексу; запропоновано нові форми інвестиційного забезпечення модернізації водогосподарсько-меліоративного підкомплексу на основі сек’юритизації водогосподарських активів і встановлення партнерських відносин між водогосподарськими підприємствами та суб’єктами аграрного підприємництва. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що необхідним є об’єднання селянських господарств у неприбуткові організації для спільного використання й реконструкції гідротехнічних споруд. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: водні ресурси, управління, інституціональне середовище, інвестиції, територіальні громади, водогосподарська інфраструктура, аграрне виробництво, меліоровані землі

Список використаних джерел

 1. Бусел Р. Фінансово-економічні аспекти орендного водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій / Р. Бусел // Економіст. - 2013. - № 9. - С. 53-55.
 2. Голян В.А. Інституціонально-економічні механізми регулювання природокористування / В.А. Голян // Формування ринкових відносин в Україні: [зб. наук. праць]. - К.: Наук.-дослід. екон. ін.-т. МЕУ, 2006.- Вип. 2 (57). - С. 24-30.
 3. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / [за наук. ред. акад. НААН, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. - 72 с.
 4. Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України / [Веклич О.О., Кобзар О.М., Колмакова В.М та ін.]; за наук. ред. проф. С.О. Лизуна / ДУ «ІЕПСР НАНУ». - К., 2014 - 280 с.
 5. Капіталізація природних ресурсів: моногр. ; за заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН М.А. Хвесика. - К.: ДУ ІЕПРСР НАН України, 2014. - 268 с.
 6. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доп.; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН М.А. Хвесика. - К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 776 с. - (Водні ресурси. - С. 301-322).
 7. Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання: моногр. ; за заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН М.А. Хвесика. - К.: ДУ ІЕПРСР НАН України, 2013. - 304 с.
 8. Формування рентних відносин у водному господарстві України: моногр. ; за заг. ред. акад. НААН, д.е.н., проф. М.А. Хвесика. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 306 с.
 9. Хвесик М.А. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій: сучасна практика, пріоритети та методи / М.А. Хвесик, В.А. Голян, І.В. Андрощук // Економіст. - 2014. - № 1. - С. 4-13.
 10. Assessment of cost recovery through water pricing. EEA Technical report. No 16/2013. - Denmark, 2013. - 128 р.
 11. Australian government Bureau of Meteorology [Електронний ресурс] / Бюро метеорологи. - Режим доступу : http://www.bom.gov.au/index.php?ref=logo.
 12. Australian government Department of the Environment [Електронний ресурс] / Департамент охорони навколишнього середовища. - Режим доступу : http://www.environment.gov.au.
 13. Australian government National water commission [Електронний ресурс] / Нац. водна комісія. - Режим доступу : http://www.nwc.gov.au.
 14. Australian government National water market [Електронний ресурс] / Національний ринок води. - Режим доступу : http://www.nationalwatermarket.gov.au/about/products.html#terms.
 15. ETFs vs Indexes - Invest in an Index or ETF [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://etf.about.com/od/etfbasics/a/etf_vs_index.htm.
Читати статтю: 1.pdf