ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.821
Економіка агропромислового виробництва

Багатовимірні методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Николюк О.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 51

Мета статті - розробити методику оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яка б узгоджувалася зі змістом цього поняття та враховувала особливості господарського процесу виробників сільськогосподарської продукції. У процесі дослідження використано методи пізнання: системного аналізу й абстрактно-логічний (для ідентифікації системи чинників конкурентоспроможності), головних компонент і таксономічного аналізу (для оцінки конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств). Одержав подальшого розвитку методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, що грунтується на використанні багатовимірних методів, передбачає поетапне оцінювання конкурентоспроможності спочатку у межах ресурсного забезпечення, виробництва та збуту із подальшим узагальненням у єдиний латентний показник конкурентоспроможності. Розглянуто можливості застосування розробленої методики для оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. Визначено особливості конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств України, серед яких основними є нездатність утримувати стійкі позиції лідера й відставання господарств-аутсайдерів від найбільш успішних конкурентів у межах тільки однієї сфери господарського процесу. Табл.: 4. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: конкурентоспособность предприятия, оценка конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия, метод главных компонент, метод таксономического анализа

Список використаних джерел

 1. Егупов Ю. А. Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия / Ю. А. Егупов // Економічні інновації. - 2009. - Вип. 38. - С. 68-80.
 2. Кендюхов А. В. Использование метода главных компонент для оценки конкурентоспособности машиностроительных предприятий / А. В. Кендюхов, Д. О. Толкачев. - Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - № 4. - С. 219-227.
 3. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення / за заг. ред. О. Г. Янкового. - Одеса : Атлант, 2013. - 470 с.
 4. Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми :моногр. / М. Й. Малік, О. А. Нужна. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.
 5. Пєтєшова Т. А. Методичні підходи до оцінки рівня конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємства / Т. А. Пєтєшова // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наук. праць. - Вип. 261. Т. ІV. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. - С. 908-918.
 6. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта. - Пер. с пол. В. В. Иванова. - М. : Статистика, 1980. - 151 с.
 7. Ульянченко О. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування : моногр. / О. В. Ульянченко, Л. А. Євчук, І. В. Гуторова. - Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2011. - 340 с.
 8. Школьный А. А. Организационно-экономические механизмы управления конкурентоспособностью аграрных предприятий: монография / А. А. Школьный. - Умань : Уманский государственный аграрный университет, 2007. - 308 с.
 9. Янковий О. Г. Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств у маркетинговому дослідженні / О. Г. Янковий, О. Б. Чернишова // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць ОДЕУ. - Одеса : ОДЕУ, 2008. - Вип. 33. - с. 250-257.
 10. Cetindamar D. Measuring the competitiveness of a firm for an award system / D. Cetindamar, H. Kilitcioglu // Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness. - 2013. - Vol. 23. Iss. 1. -pp. 7-22
 11. Depperu D., Cerrato D. Analyzing International Competitiveness at the Firm Level: Concepts and Measures : Working Paper № 32 / D. Depperu, D. Cerrato. - Piacenza : Dipartimento Scienze Sociali - Sezione Economia Aziendale, Universita Cattolica del Sacro Cuore, 2005. - 27 p.
 12. Lalinsky T. Firm competitiveness determinants: results of a panel data analysis : Working Paper № 4 [Online] / T. Lalinsky. - Bratislava : National Bank of Slovakia, 2013. - 29 p. - Available from : http://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/WP_4_2013_ Lalinsky_Firm_competitiveness_determinants_panel.pdf.
 13. Oral M. A methodology for competitiveness analysis and strategy formulation in glass industry / M. Oral. - European Journal of Operational Research. - 1993. - Vol. 66. - No. 14. - pp. 132-45.
 14. Porter M. E. The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitions Index / M. E. Porter. - Geneva : World Economic Forum, 2004. - 51-80.
Читати статтю: 7.pdf