ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.77.028:631.526.32:339.13.001.25 (477)
Аграрний ринок

Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 57

Метою статті є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення сортового та насіннєвого забезпечення рослинницької галузі сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано розвиток насінництва на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу вітчизняної й іноземної селекції, сучасного стану процесу створення насіння і садивного матеріалу, ролі рослинницької галузі у забезпеченні продовольчої безпеки держави, поглиблення інтеграції у Світову організацію торгівлі та Європейський Союз. Викладено основні практичні аспекти насінництва з урахуванням вітчизняного й міжнародного досвіду, специфіки економічних умов та особливостей в Україні. Намічено перспективні шляхи для прискорення розвитку організації ринку насіння і садивного матеріалу України. Розв’язання проблем дасть можливість налагодження міжнародної співпраці України у сфері охорони прав на сорти рослин та комерційного обігу насіння й садивного матеріалу. Табл.: 9. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: сорт рослин, насіння і садивний матеріал, захист прав селекціонерів, патент, Реєстр сортів рослин України

Список використаних джерел

 1. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2986 / Верховна Рада України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2002. - № 23. - Ст. 163.
 2. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2014 році / Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:vet.gov.ua/taxonomy/term/50.
 3. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15 лют. 2011 року № 3019 / Верховна Рада України (ВВР): zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3019-17.
 4. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»: Закон України від 2 жовт. 2012 року № 5397-VI / Верховна Рада України (ВВР): zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5397-17.
 5. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2015 році / Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vet.gov.ua/node/919.
 6. Tadeusz Oleksiak, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie / Rynek nasienny wpanstwach Unii // Nauka. Doradztvo. Praktyka / Wies gulra Warszawa: Lipiec-wrzesien, 2013. - 3 (176).
 7. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»: Закон України від 8 груд. 2015 року № 864-VIІІ / Верховна Рада України(ВВР) // Електр. ресурс http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/864-19/paran241#n241.
 8. Gatunki, których odmiany wpisane są do krajowego rejestru (KR) [Електронний ресурс]. - Centralny ośrodek badania odmian roślin uprawnych. - Режим доступу: http://www.coboru.pl/polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx.
 9. Захарчук О.В. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / [О.В. Захарчук, М.І. Кісіль, В.С. Кропивко та ін.]; за ред. О.В. Захарчука, М.І. Кісіля. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. - 92 с.
 10. Захарчук О.В. Економіка насінництва / О.В. Захарчук. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 272 с.
 11. Zakharchuk O. V. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. - Washington : World Bank Group, 2015. - 158 p.
Читати статтю: 8.pdf