ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 351:378(477)
Наукова дискусія

Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту / Чорний Г.М., Ларіна Я.С., Міщенко І.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 80

Метою статті є уточнення генезису семасіологічного змісту поняття «управління» та обґрунтування недоцільності його використання не за призначенням у теорії аграрного менеджменту. Методика проведення дослідження включає використання методів емпіричного рівня дослідження (спостереження, порівняння, опитування, тестування тощо), а також методів теоретичного дослідження (абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо). Опрацьовано семасіологічний зміст поняття «управління» як атрибута всіх динамічних систем, виявлено факти некоректного використання цього терміна, з’ясовано відношення між терміном «управління» та іншими спорідненими за змістом поняттями, що в підсумку позитивно впливатиме на проведення наукових досліджень у контексті розвитку теорії аграрного менеджменту. Встановлено, що поняття «управління» як явище є атрибутом усіх динамічних систем, а тому компетентному використанню цього терміна мусить передувати окреслення конкретної динамічної системи з її універсальними складовими елементами - суб’єктами системи (суб’єктом управління) і об’єктом системи (об’єктом управління). За межами динамічних систем управління як явище існувати не може ні з позицій науки, ні в реальній практиці. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: система, управління, суб’єкт і об’єкт управління, менеджмент, якість, регулювання

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Квазіхолдинги: створення і правомірність існування / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2015. - № 11. - С.113-117.
 2. Рябоконь В.П. Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств / В. П. Рябоконь, О. О. Кузубов // Економіка АПК. - 2015. - № 7. - С. 85-93.
 3. Терещенко В.И. Организация и управление. Опыт США / В.И. Терещенко. - М.: Экономика, 1965. - 47 с.
 4. Винер Норберт. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Норберт Винер ; пер. с англ. И. В. Соловьева ; под ред. Г. Н. Поварова. - М. : Советское радио, 1958. - 216 с.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови; уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 1736 с.
 6. Стасіневич С.А. Управління ціновими ризиками на біржовому ринку цукру / С. А. Стасіневич // Економіка АПК. - 2014. - № 47. - С. 32-37.
 7. Євчук Л.А. Управління ризиками діяльності сільськогосподарських підприємств через механізми хеджування / Л. А. Євчук, А. О. Тарасов // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 78-82.
 8. Голомша Н.Є. Економічна ефективність запровадження систем управління якістю в підприємстві / Н. Є. Голомша, Н. А. Шелест // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 71-76.
 9. Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. - 256 с.
 10. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко., А. В. Вакуленко. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.
 11. Чорний Г.М. Інтерпретація понять «управління» і «менеджмент» та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко, О.М. Файчук // Економіка АПК. - 2014. - №3. - С. 87-92.
 12. Welch F. Human capital theory: education, discrimination and life cycles. American Economic Review / F. Welch, 1975 - p.63-73.
 13. Honkapohja S. Methodology doesn’t matter, but the history of thought might. In The State of Macro economics /S. Honkapohja (ed.). Oxford: Basil Blackwell. 1989 - s. 344 - Bibliogr.: p. 263-279.
 14. Dooley D. Social research methods. 4th ed. / Dooley, David Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2001 - p. 386.
 15. Kathleen B. Foundations for research: Methods of inquiry in education and the social sciences. / De Marrais, Kathleen B. and Stephen D. Lapan Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates. 2004. - p. 432.
 16. Babbie E. The basics of social research (4th ed.) / E.R. Babbie, Australia: Wadsworth. 2007. - p. 576.
Читати статтю: 11.pdf