ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115
Сторінка молодого науковця

Перспективи розвитку фермерства в Україні / Дудник О.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 97

Мета статті - проаналізувати сучасний стан і виявити проблеми функціонування фермерських господарств в Україні для визначення пріоритетних напрямів їхнього розвитку. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, системного аналізу (для здійснення комплексної оцінки сучасного стану розвитку фермерських господарств, що включає соціальну, економічну й ресурсну оцінку), синтезу (узагальнено принципи ефективного функціонування фермерських господарств). Елементи наукової новизни пов’язані з обґрунтуванням необхідності зміни системи регулювання діяльності фермерських господарств, переходячи від суто адміністративних функцій до соціального менеджменту, коли держава забезпечує функціонування регулятивних механізмів та здійснює підтримку, ґрунтуючись на вивченні суспільних потреб і передаючи частину своїх управлінських функцій громадським інститутам (асоціаціям, спілкам тощо). Практична значущість результатів полягає у тому, що висновки автора можуть бути використані при аналізі ефективності механізмів та методів управлінського впливу на розвиток фермерських господарств в Україні з урахуванням їх підприємницької, ринкової орієнтації й ресурсних особливостей регіонів. Табл.: 3. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: фермерське господарство, сільське господарство, ефективність, рослинництво, тваринництво, державна підтримка, кооперація

Список використаних джерел

 1. Matthews A. Promoting Family Farming: The European Union // Great Insights. - 2014. - Vol. 3. - P. 26-29.
 2. Lorant A., Fekete Farkas M. (2015) More insurance subsidies for European farmers - is it needed? // APSTRACT. Vol. 9, Number 4. - Р. 33-38.
 3. Ruoxi L., Dudensing R. (2015). What Do We Mean by Value-added Agriculture? // CHOICES 4th Quarter №30(4). Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/229438/2/cmsarticle_479.pdf.
 4. Davidova S., Thomson K. Family farming in Europe: challenges and prospects. - European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development. - 2014. - 65 p.
 5. Sustainable agricultural productivity growth and bridging the gap for small-family farms. Interagency Report to the Mexican G20 Presidency (2012). Retrieved from http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/50544691.pdf.
 6. Towards stronger: Family farms - Food and agriculture organization of the United Nations. - Rome, 2014 - 39 p.
 7. Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=17600932.
 8. Гарбар В.В. Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства / Гарбар В. В. // Економіка АПК. - 2014. - №1 - С. 136-141.
 9. Довженко В.А. Формування клієнтського капіталу фермерських господарств / В.А. Довженко // Вісн. Житомирського нац. агроекологічного ун-ту. - 2012. - №1(2). - С. 41-47.
 10. Закон України «Про фермерське господарство» [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
 11. Лупенко Ю.О. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко, М.Й. Малік. - К.: ННЦ ІАЕ, 2015. - 444 с.
 12. Олішевська А.М. Удосконалення економічного середовища і забезпечення ефективного продажу виробленої продукції фермерських господарств / А. М. Олішевська // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 9. - С. 60-64.
 13. Статистичний збірник «Сільське господарство України» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 14. Суліменко Л.А. Роль обслуговуючої кооперації в розвитку фермерських господарств / Л.А. Суліменко, О.В. Нечипорук // Вісн. Житомирського нац. агроекологічного ун-ту. - 2012. - № 1(2). - С. 47-52.
 15. Яворська Т.І. Державна підтримка фермерських господарств: сучасні реалії / Т. І. Яворська // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки). - 2013. - № 4. - С. 250-254.
 16. Кісіль М.І. Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону / М. І. Кісіль // Економіка АПК. - 2014. - № 8. - С. 44-51.
Читати статтю: 13.pdf