ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:519.8
Економіка агропромислового виробництва

Метод DEA при оцінці ефективності виробництва та реалізації продукції рослинництва / Долгіх Я.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 33

Мета статті - оцінити методом DEA ефективність виробництва та реалізації основних видів продукції рослинництва регіонів України. Дослідження виконано методами економіко-математичного моделювання. Проаналізовано теоретичні й методологічні аспекти методу DEA. Обґрунтовано доцільність використання моделі VRS - input методу DEA для оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва. Обрано вхідні та вихідні параметри моделі. На основі статистичної інформації за 2014 рік оцінена ефективність виробництва й реалізації основних видів продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами регіонів України. Застосований метод дає змогу ранжувати господарства за ефективністю. Табл.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: чиста технічна ефективність, метод DEA, сільськогосподарське виробництво

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Метод аналізу оболонки даних (DEA) у вимірі та оцінці ефективності діяльності підприємств / В. Г. Андрійчук, Р. В. Андрійчук // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 81-88.
 2. Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2014 р. : Стат. бюл. - К. : Державна служба статистики України. - 2015. - 52 с.
 3. Дем’яненко С. І. Непараметричний аналіз в АПК / С. І. Дем’яненко, О. В. Нів’євський. - К. : КНЕУ, 2009. - 196 с.
 4. Дмитрук Б. П. Аналіз ефективності використання ресурсів галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств Черкаської області з використанням методу date envelopment analysis (DEA) / Б. П. Дмитрук, Т. Б. Вітряк // Вісн. Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. - 2012. - Вип. 1 (11). - С. 138-147.
 5. Кривоножко В. Е. Анализ сложных социально-экономических систем / В. Е. Кривоножко, А. В. Лычев. - М. : МАКС Пресс. - 2010. - 208 с.
 6. Лисситса А. Анализ оболочки данных (DEA). Современная методика определения эффективности производства / А. Лисситса, Т. Бабичева. - Halle : Institute of agricultural development of Central and Eastern Europe, Germany, 2003. - 32 p.
 7. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2014 році : Стат. бюл. - К., 2015. - 44 с.
 8. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2014 рік : Стат. бюл. - К. : Державна служба статистики України. - 2015. - 85 с.
 9. Сільське господарство України за 2014 р. : Стат. зб. - К. : Державна служба статистики України. - 2015. - 380 с.
 10. Banker R. D. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis / R. D. Banker, A. Charnes, W. W. Cooper // Management science. - 1984. - Vol. 30. - № 9. - P. 1078-1092.
 11. Bogetoft P. Benchmarking with DEA, SFA, and R / P. Bogetoft, L. Otto. - Springer. - 2011. - 351 p.
 12. Coelli T. J. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Edition / T. J. Coelli, D. S. P. Rao, C. J. O’Donnell, G. E. Battese. - Springer. - 2005. - 349 p.
 13. Cooper W. W. Handbook on Data Envelopment Analysis / W. W. Cooper, L. M. Seiford, J. Zhu. - Kluwer Academic Publishers. - 2004. - 593 p.
 14. Charnes A. Measuring the efficiency of decision making units / A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes // European Journal of Operational Research. - 1978. - Vol. 2. - № 6. - P. 429-444.
 15. Emrouznejad A. Evaluation of researchin efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA / A. Emrouznejad, B. Tavares, G. Tavares // Journal of Socio-Economic Planning Science. - 2008. - Vol. 42. - № 3. - P. 151-157.
Читати статтю: 5.pdf