ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:338.49:631.1.016
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій / Рябоконь В.П., Рарок Л.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 56

Визначено економічну сутність соціальної інфраструктури сільських територій як територіально-галузевий комплекс, діяльність якого, перебуваючи у тісному взаємозв’язку з виробничим процесом, спрямована на задоволення потреб сільського населення, створення оптимальних умов для його функціонування. Охарактеризовано й визначено рівень і тенденції розвитку складових соціальної інфраструктури сільських територій. Уточнено та розвинено концептуальні підходи до основних понять, стану й динаміки соціальної інфраструктури сільських територій. Досліджено стан фінансового забезпечення соціальної інфраструктури сільських територій, акцентовано увагу на необхідності формування місцевих бюджетів та реформування міжбюджетних відносин з урахуванням територіальної диференціації доступності та якості соціальних благ і послуг при розподілі доходів між державними та місцевими бюджетами. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: соціальна інфраструктура, сільські території, концептуальні підходи, фінансування, міжбюджетні відносини, місцеві органи самоврядування, соціальні блага

Список використаних джерел

 1. Булавка О.Г. Соціальна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 78.
 2. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільських територій / П.І. Гайдуцький // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали Сьомих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. - К., 2005. - С. 85-93.
 3. Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К., 2003. - 54 с.
 4. Дієсперов В.С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 56-64.
 5. Ігнатенко М.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: моногр. / М.М. Ігнатенко. - Херсон: Айлант, 2010. - 238 с.
 6. Куценко В.І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект / В.І. Куценко, Я. Остафійчук - К., 2008. - 818 с.
 7. Орлатий М.К. Соціальна інфраструктура села / М.К. Орлатий, І.В. Прокопа та ін. - К., 2003. - 82 с.
 8. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: моногр. / О.І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2009. - 344 с.
 9. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спроможності агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка, М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 40 с.
 10. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій - запорука відродження аграрної України / П.Т. Саблук // Вісн. аграр. науки. - 2006. - № 5. - С. 24-23.
 11. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика: [моногр.] / О.П. Славкова. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2010. - 330 с.
 12. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 642 с.
 13. Соціально-економічний розвиток села і сільських територій ; за ред. В.К. Терещенка і П.А. Липка. - К.: Ніч лава, 2006. - 264 с.
 14. Соціальна інфраструктура села: навч. посіб. ; за ред. П.Т. Саблука, М.К. Орлатого. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - 466 с.
 15. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Стат. збірник. - К. : Державна служба статистики України, 2014.
 16. Статистичний щорічник України за 2013 рік. - К.: ТОВ Видавництво „Консультант”, 2014.
 17. Юрчишин В. В. сучасні аграрні перетворення в Україні / В. В. Юрчишин // НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ". - К., 2013. - 424 с.
 18. Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України: теорія, методологія, практика / К.І. Якуба. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2007. - 362 с.
Читати статтю: 9.pdf