ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.16:658.155.2
Управління та інформаційне забезпечення

Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах / Олійник О.В., Скоромна О.Ю. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 81

Мета статті - обґрунтувати методичний підхід до інтегральної оцінки ефективності управління формуванням прибутку від реалізації в сільськогосподарських підприємствах. У процесі дослідження використано методи та прийоми: діалектичний, абстрактно-логічний, кореляційно-регресійний, індексний, абсолютних різниць, порівняння. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розробці методичного підходу до інтегральної оцінки ефективності управління формуванням прибутку в сільськогосподарських підприємствах. Методологія й методика запропонованого підходу передбачає врахування ефективності: структури виробництва і реалізації продукції; інтенсифікації виробництва; маркетингової діяльності. Апробація запропонованого методичного підходу на матеріалах конкретних сільськогосподарських підприємств показала його високу достовірність та інформативність. За результатами дослідження зроблено висновок, що цей методичний підхід уможливлює не тільки одержати узагальнювальну оцінку ефективності менеджменту в сільськогосподарських підприємствах, а й виявити його слабкі та сильні сторони. Запропонований методичний підхід може бути рекомендований для оцінки ефективності управління формуванням прибутку як у приватних, так і в державних сільськогосподарських підприємствах. Табл.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: прибуток, індексний метод, ефективність управління прибутком, менеджмент, галузева структура, інтенсифікація виробництва, ціна

Список використаних джерел

 1. Аранчій В.І. Методичні підходи до визначення економічної ефективності інтенсифікації аграрних підприємств / В.І Аранчій, Т.С. Галінська // Вісн. Харк. нац. тех. ун-ту сільського господарства. Сер. «Економічні науки». - Х.: ХНТУСГ, 2010. - С. 81 - 89.
 2. Бланк И.А. Управление прибылью [Текст] / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 752 с.
 3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html.
 4. Говорушко Т.А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : моногр. / Т.А. Говорушко, Н.І. Климаш. - К. : Логос, 2013. - 204 с.
 5. Гуторов О.І. Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління / О.І. Гуторов, О.О. Гуторова // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер. « Економічні науки». - 2013. - № 5. - С. 38-47.
 6. Industrial Agriculture and Small-scale Farming [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.globalagriculture.org.
 7. Красноруцький О.О. Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством / О.О. Красноруцький // Вісн.Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер. « Економічні науки». - 2014. - № 4. - С. 24-30.
 8. Kets De Vries M. R. Global leadership from a to z: creating high commitment organizations / M. R. Kets De Vries // Organizational dynamics. - 2002. - Vol. 4-5. - P. 295-309.
 9. Лала О.М. Оцінка якості системи управління підприємством: моногр. / О.М. Лала. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. - 166 с.
 10. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 11. Методи детермінованого факторного аналізу [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://pidruchniki.com.
 12. Олійник О.В. Моделювання формування прибутку і собівартості сільськогосподарської продукції за умови дії закону спадної віддачі / О.В. Олійник, О.Ю. Скоромна, Х. М. Бадалов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. «Економіка». - 2014. - Т. 19. - Вип. 2. - С. 221-225.
 13. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закладів // А. М. Поддєрьогін - К: Знання, 2008. - 344 с.
 14. Саблук П.Т. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2011. - №9. - С. 3-9.
 15. Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період / П.Т. Саблук // Матеріали Десятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 10-11 квіт. 2008 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2008. - 618 с.
 16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Електронний ресурс] / Г.В. Савицкая. - Режим доступу: http://www.globalagriculture.org; http://zavantag.com/docs/427/index-2017152.html?page=7#921356.
 17. Сатир Л.М. Економічна сутність інтенсифікації виробництва та її особливості в сільському господарстві / Л.М. Сатир // Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. Сер. «Економічні науки». - Вип. 5. Т. 1. - 2012. - С. 252 - 257.
Читати статтю: 11.pdf