ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 23.05.2016
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій / Булавка О.Г. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 104

Мета статті - дослідити теоретико-методичні підходи понятійного апарату й уточнити трактування основних територіальних категорій і на цій основі опрацювати пропозиції щодо удосконалення розвитку сільських територій. В основу наукового дослідження покладено абстрактно-логічний та порівняльний методи аналізу різних трактувань критеріальної сутності категорій: території, сільські території, розвиток сільських територій, сільське поселення, село, адміністративно-територіальна одиниця, стратегія соціально-економічного розвитку й інші. Результати дослідження - аналіз існуючих у науковій літературі категорійних визначень показує, що між ними і нині існує неузгодженість. Їх різночитання вносить певні непорозуміння на розв’язання стратегічних завдань соціального розвитку сільської поселенської мережі та прилеглих до неї територій виробничого спрямування. Елементи наукової новизни - сформульовано нове (авторське) трактування категорій „розвиток сільських територій як основи, що охоплює село й прилеглі до нього території в законодавчо визначених межах (червоних ліній) і „сільський розвиток як територію поселення в межах власних червоних ліній. Запропоновано систему показників для їх категорійної характеристики. Практична значущість - запропоновані автором трактування означених категорій на його думку дають змогу сформувати ефективніший механізм самоврядного управління соціальним розвитком села в умовах децентралізації функцій місцевих структур. Рис.: 1. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: територія, сільська територія, розвиток сільських територій, село, сільське поселення, сільський розвиток, адміністративно-територіальна одиниця, стратегія

Список використаних джерел

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. - М. : Мысль, 1983. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
 2. Булавка О.Г. Соціальні пріоритети розвитку сільської поселенської мережі в умовах становлення самоврядного управління / О.Г. Булавка // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 176-192.
 3. Булавка О.Г. Формування нового механізму управління соціальним розвитком сільських територій на основі децентралізації - нагальна потреба сьогодення / Доп. на науково-методологічному семінарі „Розвиток сільських територій: науково-методологічні та практичні засади”. - Режим доступу: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/900--n-.html/
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад і гол. ред. Бусел В.Т.] - К.; Ірпінь : „Перун”, 2001. - С. 532, 1241.
 5. Регіональна економіка: словник-довідник; за ред. М.В. Підмогильного. - К. : НДІСЕП, 2004. - С. 155.
 6. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", затверджений 17 лют. 2011 р. № 3038. - Відом. Верхов. Ради України (ВВР) від 26. 08. 2011 р. № 34 с.1544, ст. 343.
 7. Закон України "Про генеральну схему планування території України", затверджений 7 лют. 2002 року № 3059-ІІІ. - Відом. Верхов. Ради України (ВВР) від 26. 07. 2002 р. № 30, ст. 204.
 8. Прокопа І.В. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І.В. Прокопа // Економіка АПК. - 2007. - №6. - С. 50-59.
 9. Развитие сельской местности. Теория и практика: учеб. пособие. - М.: Изд. МСХА, 2001. - 54 с.
 10. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій.: Матер. до Сьомих річних зб. Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників, 9-10 листоп. 2005 р. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 84 с.
 11. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) : моногр. / [Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 640 с.
 12. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 74 с.
 13. Юрчишин В.В. Сільські території, як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. - 2005. - №3(125). - С. 3-10.
Читати статтю: 11.pdf