ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 31.03.2016
Аграрна політика і реформування

Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів / Кропивко М.Ф. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 26

Мета статті - висвітлення основних висновків і пропозицій за результатами досліджень колективу вчених ННЦ «Інститут аграрної економіки» з питань організації та управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій. Викладено висновки та пропозиції за результатами досліджень з організаційно - управлінських проблем комплексного розвитку сільського господарства і сільських територій в умовах децентралізації влади та євроінтеграції. Обґрунтовано основні напрями інституціональних змін у системі управління розвитком сільського господарства й АПК: дерегуляція господарської діяльності; розвиток сільськогосподарської інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності; розвиток саморегулювання та самоорганізації в агропродовольчій сфері; перехід на стратегічне управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій; оптимізація організаційної структури та функцій органів управління розвитком аграрного сектору економіки країни. Рис.: 1. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: децентралізація влади, євроінтеграція, сільське господарство, управління, інституціональні зміни

Список використаних джерел

  1. Закон України «Про громадські об’єднання» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2013. - № 1. - Ст.1.
  2. Іртищева І.О. Децентралізація системи Управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій / І.О. Іртищева, Ю.М. Хвесик, М.І. Стегней // Економіка АПК. - 2015. - № 4. - С. 64-70.
  3. Кириленко І.Г. Структурні реформи в аграрному секторі України / І.Г. Кириленко, В.Є Івченко, В.В. Дем’янчук // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 15-29.
  4. Когатько Ю.Л. Бідність сільського населення України / Ю.Л. Когатько // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 1 (23). - С 32-43.
  5. 5. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 року №333-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
  6. Концептуальні засади соціально - економічного розвитку сільських територій / [ Бородіна О.М., Заяць Т.А., Куценко В.Ф. та ін.]; за наук. ред. Я.В. Остафійчука; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук». К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 48 с.
  7. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК - 2013. - № 7. - С.5-21.
  8. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку сільського господарства і сільських територій в умовах децентралізації / Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади: моногр. / [Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф., Малік М.Й. та ін.]; за ред. М.Ф. Кропивка, В.В. Россохи.-К.: ННЦ ІАЕ, 2015.-484 с. (с.260-307).
  9. Соціально- економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доп.; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. - К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 776 с.
Читати статтю: 3.pdf