ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.012.23
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств / Стецюк П.А. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 77

Проведено критичний аналіз існуючих теорій, гіпотез і наукових концепцій неокласичної парадигми фінансового менеджменту, здійснено оцінку їх прийнятності та можливості адаптації до специфіки виробничо-фінансової діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств для формування наукових передумов розвитку нової парадигми управління їх фінансовими ресурсами в ринкових умовах. Методикою дослідження є системний якісний аналіз економічних процесів і явищ у сфері аграрних фінансів. Встановлено, що практична реалізація висновків та рекомендацій неокласичної парадигми теорії фінансів потребує розробки відповідних адаптаційних механізмів. Визначено окремі наукові положення, які є необхідними теоретичними передумовами формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами й окреслюють конститутивні якісні атрибути цього економічного процесу. Висновки та пропозиції мають практичне значення в контексті формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами підприємств. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: теорія, гіпотези, концепції, неокласична парадигма фінансів, фінансові ресурси, управління, сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств [підруч. - 2 ге вид., доп. і перероб.] [Текст] /В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2004. - 624 с.
 2. Гудзь О.Є. Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань [Текст] / О. Є. Гудзь // Вісн. Харківського нац. техн. ун-ту сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. - 2012. - Вип. 126. - С. 10-18.
 3. Дем’яненко М.Я. Оцінка кредитоспроможності агроформувань (теорія та практика) [Текст] : моногр. / М. Я. Дем’яненко, О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 302 с.
 4. Зеліско І.М. Фінансові потоки агропромислових компаній [Текст] / І. М. Зеліско // Агросвіт. - 2014. - № 24.- С. 3-7.
 5. Лупенко Ю.О. Сучасні технології венчурного фінансування аграрного бізнесу [Текст] / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Облік і фінанси. - 2015. - № 1(67). - С. 81-87.
 6. Мазнєв Г.Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору [Текст] / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК.- 2014.- № 9.- С. 5-14.
 7. Малік М.Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва [Текст] / М. Й. Малік // Фінанси України. - 2004. - № 5. - С. 47-53.
 8. Непочатенко О.О. Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. О. Непочатенко, О. В. Яковенко // Зб. наук. праць Уманського держ. аграр. ун-ту ; редкол. : А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - 2009. - Вип. 70. - Ч. 2 : Економіка. - С. 130-135.
 9. Петрук О.М. Оцінка інвестиційно-кредитного потенціалу підприємств АПК [Текст] / О. М. Петрук, І. О. Григорук // Облік і фінанси. - 2014. - № 4(66). - С. 108-114.
 10. Ринкова трансформація економіки АПК [Текст] : [кол. моногр. у 4 ч.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. - Ч. 3 : Фінансово-кредитна система. - К. : ІАЕ, 2002. - 478 с.
 11. Чупіс А.В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства [Текст]: науково-методичне видання / А. В. Чупіс [та ін.]. - Суми : Довкілля, 2001. - 404 с.
 12. Keynes J. The general theory of employment interest and money. - Cambridge: Macmillan Press, 1973 - 604 р.
 13. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер. М.: Наука, 2004. - 240 с.
 14. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. - М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 1997. - 1120 с.
 15. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски: пер. с англ.; под ред. В. В. Ковальова. - СПб: Экономическая школа, 1997. - Т.1. - ХХХ + 498 с.
 16. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): [учeб.] / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М.: Велби, Проспект, 2006. - 352 с.
 17. Лаптев С.В. Закономерности формирования российской модели финансового менеджмента / С. В. Лаптев, Л. В. Шуклов // Управление корпоративными финансами. - 2004. - № 6. - С. 2-8.
 18. Лукашов А.В. Поведенческие корпоративные финансы и дивидендная политика фирмы / А. В. Лукашов // Управление корпоративными финансами. - 2004. - № 3. - Режим доступу: http://www.cfin.ru/investor/ ao/corporate_finance.shtml. - Заголовок з екрану.
 19. Ковалев М.М. Современная финансовая теория и финансовое образование / М. М. Ковалев // Современная финансовая теория : [сб. науч. ст. ; под общ. ред. М.М. Ковалева]. - Минск : БГУ, 2003. - С. 4-31.
 20. Modigliani F., Miller M.H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // Amer. Econ. Rev. 1958. June. P. 261-297;
 21. Modigliani F, Miller M.H. Taxes and the Cost of Capital: A Correction // Ibid. 1963. June. P. 433-443.
 22. Markowitz H.M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York: Wiley, 1959. - 356 p.
 23. Шарп Уильям Ф. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Ю Дж. Бэйли. пер. с англ. - М. : Инфра-М, 1999. - 1028 с.
 24. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль: пер. с англ. / Ф. Найт. - М.: Дело, 2003. - 360 с.
Читати статтю: 8.pdf