ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 13.04.2016
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Підприємництво і розвиток сільських територій / Малік М.Й. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 97

Метою статті є визначення необхідних організаційних і економічних складових активізації сільського підприємництва як основи розвитку сільських територій. Розглянуто організаційні й економічні складові підприємницької діяльності як координатора розвитку сільських територій, визначення індикаторів розвитку підприємництва. Проаналізовано напрями диверсифікації підприємницької діяльності як перспективні у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектора економіки. Встановлено, що стратегічним напрямом підвищення зайнятості населення сільської поселенської мережі є матеріальна підтримка ініціативи сільських жителів, організація ними підприємницької діяльності. Доведено, що розвиток підприємництва є важливим аспектом відродження сільських територій і підвищення рівня зайнятості сільського населення, основою для подальшого розширення виробництва та поліпшення добробуту селян. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: підприємництво, зайнятість, сільські території, розвиток сільських територій, аграрне виробництво

Список використаних джерел

 1. G.A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren. The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. -Edward Elgar Publishing, 2011. - 336 p.
 2. Hans Landstrom. Entrepreneurship, Competitiveness and Local Development: Frontiers in European Entrepreneurship Research. - Edward Elgar Publishing, 2007. - 296 p.
 3. Susan Marlow, Colette Henry, Gerard McElwee. Exploring Rural Enterprises: New Perspectives on Research, Policy & Practice. - Emerald Group Publishing, 2014. - 280 p.
 4. Варналій З. С. Конкуренція і підприємництво: моногр. / З. С. Варналій. - К. : Знання України, - 2015. - 464 с.
 5. Господарський кодекс України. - К. : Національний книжковий проект, 2011. - С. 42.
 6. Губені Ю. Е. Підприємництво: навч. посіб. / Ю. Е. Губені. - Львів. : НФВ Українські технології, 2012. - 572 с.
 7. Півторак В. С. Розвиток малого підприємництва в сільському господарств / В. С. Півторак. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 52 с.
 8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]: Статистична інформація. - Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 9. Економіка і планування бізнесу: наук. вид.; наукові керівники: д.е.н., проф. В.Р. Кучеренко, д.е.н., проф. А.І. Бутенко. - Одеса, 2004. - 458 с.
 10. Кредісов В. А. Підприємництво в Україні: суть, типи та умови формування / В. А. Кредісов. - К. : Знання України, 2003. - 68 с.
 11. Інфраструктура підтримки підприємництва // Аналітичний Центр Академія 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://www.academia.org.ua/?p=27.
 12. Заяць В. М. Підприємницька модель сільського розвитку / В. М. Заяць // Економіка АПК. - 2015. - № 11. - С. 67-78.
 13. Гадзало Я. М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю: наук. доп. / Я. М. Гадзало, В. М. Жук. - К: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 40 с.
 14. Гайдуцький П. І. Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2015. - № 11. - С. 5-14.
 15. Малік М.Й. Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України / М. Й. Малік, Л. В. Забуранна // Економіка АПК. - 2015. - № 8. - С. 5-14.
 16. Сільське господарство України. Стат. щорічник. - К. : Державна служба статистики України, 2005-2015.
 17. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. - 50 с.
 18. Державна служба статистики України. Експрес-випуск від 01.04.2016 № 79/0/06.3вн-16. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
Читати статтю: 10.pdf