ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.122:338
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації / Мармуль Л.О. // Економіка АПК. - 2016. - № 7 - С. 80

Мета статті - обґрунтування нових засад організації й розвитку сільських територій як важливого регіонального чинника формування та зміцнення продовольчої безпеки країни в умовах децентралізації владних повноважень і реформування адміністративно-територіального устрою. Обстоюється важливість розуміння залежності продовольчої безпеки не тільки від розвитку аграрного виробництва, а й сільських територій загалом. Визначено взаємозв’язок організації та рівня розвитку сільських територій і продовольчої безпеки країни, здійснено оцінку основних аспектів, виявлено регіональні особливості його проявів. Обґрунтовано заходи державного регулювання сільських територій, одночасно направлені на зміцнення продовольчої безпеки країни. При цьому пропонується застосовувати досвід спільної аграрної політики країн ЄС у розв’язанні вказаних проблем. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: регіональні чинники, сільські території, аграрний потенціал, продовольча безпека, інфраструктура, європейський досвід, управління, регулювання, децентралізація, соціальна відповідальність, агробізнес

Список використаних джерел

 1. Булах Т.М. Соціальний розвиток сільських територій: світовий та вітчизняний досвід / Т.М. Булах // Економіка АПК. - 2012. - №6. - С. 95-98.
 2. Губені Ю.Е. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики / Ю.Е. Губені // Економіка України. - 2007. - № 4. - С. 62-70.
 3. Дієсперов В.С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 56-64.
 4. Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року. - Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 3-13.
 5. Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В.К. Збарський // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 129-136.
 6. Ігнатенко М.М. Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств / М.М. Ігнатенко // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 65-69.
 7. Ксьонжик І.В. Соціально-економічний розвиток сільських територій / І.В. Ксьонжик // Економіка АПК. - 2014. - № 10. - С.60-66.
 8. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.] за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 74 с.
 9. Малік М.Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва / М.Й. Малік, М.А. Хвесик // Економіка АПК. - 2010. - №5. - С. 3-12.
 10. Мармуль Л.О. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, М.М. Ігнатенко // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 122-129.
 11. Мармуль Л.О. Ринок праці та зайнятість населення сільських територій: теорія і практика регулювання: [моногр.] / Л.О. Мармуль, І.А. Романюк. - Херсон: Айлант, 2015. - 270 с.
 12. Павлов О.І. Сільські території: теоретично-методологічні засади дослідження [Електронний ресурс] / О.І. Павлов // Режим доступу: http://histans.com/Journal/ region35.pdf.
 13. Романюк І.А. Рівень соціального розвитку сільських територій та життя сільського населення / І.А. Романюк // Наукові праці Полтавської держ. аграр. академії. - Вип. 1 (4). - Т. 2. - Полтава: ПДАА, 2012. - С. 228-232.
 14. Руснак А.В. Стратегічні напрями та регіональні пріоритети сталого розвитку сільських територій України: [моногр.] / А.В. Руснак. - Херсон: Айлант, 2014. - 394 с.
 15. Саблук П.Т. Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою / П.Т. Саблук, Л.І. Курило // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 51-56.
 16. Штефан фон Крамон-Таубадель. Еволюція аграрної політики ЄС / Штефан фон Крамон-Таубадель, Карстен Холст // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 157-161.
 17. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. - 2005. - №3(125). - С. 3-10.
 18. Europäische Kommission (2014b): CAP expenditure and CAP reform path. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/index_en.htm (March 6, 2014).
Читати статтю: 10.pdf