ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005:001.8
Наукова дискусія

Сутнісний аспект методології наукових досліджень / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК. - 2016. - № 7 - С. 87

Мета статті - оцінювання різних підходів до визначення методології, виокремлення і обґрунтування сутності її складників та розкриття істотних особливостей методології на різних ієрархічних ступенях пізнання об’єктивної реальності. В основу наукового пізнання досліджуваної проблеми покладено абстрактно-логічний метод дослідження для порівняльного аналізу різних тлумачень методології та її складових - методу, принципу, прийому і здійснення узагальнень щодо сутності зазначених понять. Результати дослідження - виявлены розбіжність у трактуванні вітчизняними і зарубіжними авторами понять методології, методу, принципу, прийому, дано їх авторське тлумачення, обґрунтовано доцільність виділення трьох рівнів методології - філософську (фундаментальну методологію), методологію певної науки й методологію наукового дослідженн0я. Як елемент наукової новизни - удосконалено трактування сутності методології на трьох рівнях пізнання, а також поняття «метод» і «принцип», обґрунтоване авторське тлумачення поняття «прийом» у науковому дослідженні. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що їх використання в процесі пізнання дасть змогу дослідникам ґрунтовніше формулювати методологію наукового дослідження, виокремлювати її складники й на цій основі чіткіше та повніше формулювати його наукову новизну. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: методологія, метод, принцип, прийом, наукові дослідження, наукове пізнання, явища, процеси

Список використаних джерел

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підруч./ М.Т. Білуха. - К. : Вища шк., 1997. - 272 с.
 2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, апробація): навч. посіб.; за ред. А.А. Мазаракі. - 2-ге вид., доп. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. - 296 с.
 3. [Електронний ресурс]. Режим доступу: lib.chdu.edu.ua/pdf/posibniki/327/7.pdf
 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2006. - 206 с.
 5. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г. Лузан, І.В. Сопівник, С.В. Виговська. - К.: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2010. - 220 с.
 6. Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // uk.wikipedia.org/wiki/Методологія.
 7. Методологія та методи наукового дослідження [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.refine.org.ua/pageid - 4859-2. html.
 8. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів. курсантів, аспірантів і ад’юнктів; за ред. А.Є. Конверського. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
 9. Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. - М.: Изд-во «Экономика», 1973. - 280 с.
 10. Романенко С.С. Методологія і методи наукового дослідження / С.С. Романенко. -К.: ІЕЕСУ, 2003 [Еелектронний ресурс]. - Режим доступу: snul.kdu.edu.ua/courses/NDRS/ ek_3.pdf.
 11. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю.П. Сурмін. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум» з удосконалення менеджменту освіти в Україні, 2006. - 320 с.
 12. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. - Х.: ВД «Школа», 2006. - 1008 с.
 13. Толковый словарь великорусского языка. Т. 3/ В.И. Даль. - М.: Гос. изд. иностр. и нац. слов, 1995. - 620 с.
 14. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Цехмістрова; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - К. : Слово, 2003. - 240 c.
 15. Scientific method (English): home page of prof. Frank L.Y. Wolfs. Department of Physics and Astronomy, University of Rochester, N 4 14627, USA [Еелектронний ресурс]. - Режим доступу: http: // teacher.pas.rochester.edu/phylabs/appendixe/appendixe.html.
 16. Scientific methods (English) Sci - Tech Encyclopedia: McGraw - Hill Encyclopedia of Science and Technology, 5th edition [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.answers.com/topic/scientific-method.
Читати статтю: 11.pdf