ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:631
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 12 - С. 5

У статті розкрито наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Проаналізовано сучасний стан розвитку земельних відносин, наведено основні результати їх ринкових трансформацій. Поряд із позитивними зрушеннями у земельних відносинах виявлено низку невирішених питань, що стримують їх розвиток. Наголошено на відсутності комплексної програми розвитку земельних відносин, яка б сприяла запровадженню цивілізованого ринкового обігу земель та підвищенню інвестиційної привабливості землекористування, забезпечувала ефективне ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру, гарантування прав на землю, визначала першочергові заходи з охорони земель та землеустрою. Виокремлено основні причини, що стримують формування і функціонування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано, що основними стратегічними цілями запровадження ринкового обігу земель мають бути: розвиток сільських територій; запровадження іпотеки земель з метою отримання довгострокових кредитів під заставу земельних ділянок та прав на них; підвищення капіталізації підприємств та ліквідності земель; підвищення рівня сільської зайнятості; забезпечення раціонального використання земель; розвиток селозберігаючих підприємств. Доведено, що запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель через купівлю-продаж потребує ефективних регуляторних механізмів. Викладено розроблену за результатами наукових досліджень дорожню карту запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та його алгоритм, який налічує декілька етапів. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення, земельні відносини, оренда землі, земельна реформа, регулювання земельного ринку

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія / В. Г. Андрійчук. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 213 c.
 2. Бабміндра Д.І. Ринок землі: видимі й приховані ризики / Д.І. Бабміндра // Землевпоряд. вісн. - 2008. - № 1. - С. 9-15.
 3. Гадзало Я.М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю (наук. доп.) / Гадзало Я.М., Жук В.М. - К : ННЦ ІАЕ, 2015. - 40 с.
 4. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д.Кучми в Україні / П.І. Гайдуцький. - К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. - 448 с.
 5. Формування ринку землі в Україні / В.П. Галушко, А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик та ін. ; за ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. - К. : Урожай, 2006. - 278 с.
 6. Горлачук В.В. Вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку ринку землі в Україні / В. В. Горлачук, А. А. Колосюк // Бізнес-навігатор. - 2011. - Вип. 25. - С. 197-209.
 7. Гуторов О.І. Концептуальні засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення / О. І. Гуторов; зб наук. праць ТДАУ. Серія «Економічні науки» / Таврійський державний агротехнологічний університет. - Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. - №2 (18), т. 1. - С.114-120.
 8. Даниленко А.С. Ринок земель в Україні та перспективи його подальшого розвитку / А. С. Даниленко // Земля і власність. - 2004. - № 9 (107). - С.4-5.
 9. Добряк Д. С. Земельна реформа і формування ринку землі в Україні / Д. С. Добряк // Економічний часопис. - 1999. -№6. - С. 31-34.
 10. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : моногр. / В.М.Заяць. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 390 с.
 11. Кириленко І.Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні / І.Г. Кириленко, В.П. Кравчук // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 26-29.
 12. Трансформація земельних відносин до ринкових умов : матеріали Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 лют. 2009 р. /[ Саблук П. Т., Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я., Ходаківська О. В. та ін.]; під заг. ред. П. Т. Саблука. - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. - 116 с.
 13. Рекомендації щодо забезпечення розвитку земельних відносин у ринкових умовах /[ Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я., Саблук П. Т., Ходаківська О. В. та ін.]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. - 60 с.
 14. Новаковський Л.Я. Уповільнена хода земельної реформи / Л. Я. Новаковський // Дзеркало тижня. - 2015. - № 24 (3 лип. 2015 р.).
 15. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи; за наук. ред. Л.Я. Новаковського. - К. : Аграр. наука, 2015. - 48 с.
 16. Пасхавер Б.Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 47-53.
 17. Третяк А.М. Ринок земель: чим доповнити законопроекти? / А.М.Третяк, Н.В.Третяк // Землевпоряд. вісн. - 2010. - № 10. - С. 14-19.
 18. Федоров М.М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / М.М.Федоров // Економіка АПК. - 2007. -№ 5. - С. 73-78.
 19. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 55-60.
 20. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин у сільському господарстві на період до 2020 року / [Федоров М. М., Ходаківська О. В., Корчинська С. Г., Солов’яненко Н. А.]; за ред. Ю. О. Лупенка, М. М. Федорова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 60 с.
 21. Шпичак О.М. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С.3-9.
 22. Лупенко Ю.О. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд) / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2015. - 52 с.
 23. Ходаківська О. Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку / О. Ходаківська // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 7. - С. 18-22.
 24. Ходаківська О.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 30-36.
 25. Possible effects on eu land markets of new cap direct payments. Study / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken. - Brussels, 2013. - 96 р.
 26. Johan Swinnen. Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs. - Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B-1000 Brussels, 2009. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org.
 27. Emerging Challenges of Land Rental Markets. A Review of Available Evidence for the Europe and Central Asia Region / Johan Swinnen, Liesbet Vranken, Victoria Stanley //The World Bank. - Washington, D.C. - 2006. - Vol. 1, No. 4.
 28. The institutional organization of land markets: introduction / Bas Van Bavel, Tine De Moor, Jan Luiten Van Zanden. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vkc.library.uu.nl/vkc/seh/research/Lists/Working%20Papers.
 29. European Union accession and land tenure data in Central and Eastern Europe / Food and Agriculture Organization of The United Nations. - Rome : FAO, 2006. - 312 с.
Читати статтю: e_apk_2016_12_3.pdf