ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:331.522.4
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки / Мацибора Т.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 12 - С. 69

Стаття присвячена проблемам інноваційного розвитку економіки. Метою є дослідження інвестицій в людський капітал та їхній вплив на розвиток інноваційної економіки. Розглянуто етапи розвитку суспільства від доіндустріального (аграрного) укладу економіки до постіндустріального. Визначено передумови формування й розвитку інноваційної економіки. Проаналізовано сучасні світові тенденції інноваційного розвитку країн. Науково обґрунтовано наявність зв’язку між обсягом інвестицій у людський капітал та рівнем розвитку економіки країни. Доведено, що важливою умовою інноваційного розвитку економіки є збільшення обсягів інвестицій у людський капітал. Обґрунтовано, що інноваційний розвиток економіки неможливий без відповідного фінансування науки. Надано пропозиції щодо реалізації інноваційної стратегії розвитку національної економіки. Рис.: 7. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: людський капітал, людський розвиток, інвестиції в людський капітал, постіндустріальна економіка, інноваційний розвиток економіки, інформаційне суспільство

Список використаних джерел

 1. Becker Gary S. Human Capital. / Gary S. N.Y.: Columbia University Press, 1964.
 2. Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, 2d ed. / Gary S. Becker. - New York: National Bureau of Economic Research, 1975.
 3. Becker Gary S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. / Gary S. Becker. // The Journal of Political Economy, Vol. 70, Issue 5, Part 2: Investment in Human Beings (Oct., 1962). - P. 9-49.
 4. Brzezinsky Z. Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era. / Z. Brzezinsky. - New York: The Viking Press, 1970.
 5. Clark C. Conditions of Economic Progress. / C. Clark. - London: Macmillan, 1940. - 504 p.
 6. Masuda Y. The Information Society as Post-industrial Society / Y. Masuda. - Washington, 1981.
 7. Schultz T.W. Investing in People. - University of California Press, 1981.
 8. Schultz T.W. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. / T.W. Schultz. - New York: Free Press, 1971.
 9. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования; пер. с англ. Изд. 2-е, испр. и доп. / Д. Белл. - М.: Academia, 2004.
 10. Корчагин Ю. А. Широкое понятие человеческого капитала. / Ю. А. Корчагин. - Воронеж: ЦИРЭ, 2009.
 11. Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // Общественные науки и современность. - 2001. - № 3. - С. 122-139.
 12. Курило Л.І. Інтелектуальній капітал в аграрній сфері економіки: моногр. / Л.І. Курило. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 322 с.
 13. Марцинкевич В.И. Экономика человека: учеб. пособие для высш. учеб, заведений. / В.И. Марцинкевич, И.В. Соболева. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 286 с.
 14. Обама Б.: Наука нужна как никогда раньше (Полный текст выступления Президента США Барака Обамы 27 апр. 2009 года на ежегодном собрании американской Национальной академии наук) - Режим доступу: http://trv-science.ru/2009/05/26/obama-nauka-nuzhna-kak-nikogda-ranshe-2/.
 15. Седлак М. Тенденции развития секторальной структуры экономики / М. Седлак. // Экономическая политика: стратегия и тактика. -1998. - № 4. - Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/4_4_98.htm.
 16. Тоффлер Э. Третья волна. / Э. Тоффлер. - М.: АСТ, 1999. - 784 с.
 17. Шумпетер Й. Теория экономического развития. / Й. Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. - 456 с.
Читати статтю: e_apk_2016_12_12.pdf