ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.2:021.8
Зовнішньоекономічні відносини

Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / Зінчук Т.О., Данкевич В.Є. // Економіка АПК. - 2016. - № 12 - С. 84

Метою статті є виявлення основних проблем і обґрунтування перспектив розвитку земельних відносин в Україні на основі аналітичного огляду й результатів дослідження еволюційних особливостей процесу формування ринку землі у країнах-членах ЄС з урахуванням сучасних вимог щодо проведення земельних реформ. Методика досліджень грунтується на традиційних економічних методах: монографічний (вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо формування й забезпечення ефективного функціонування ринку сільськогосподарських земель), системного аналізу (порівняння підходів країн-членів ЄС до державного регулювання, оцінки землі, розвитку орендних відносин, охорони земель та інфраструктурного забезпечення в умовах функціонування ринку сільськогосподарських земель), статистичний (аналіз основних показників ефективності використання земельних ресурсів), графічно-табличний (схематичне й табличне представлення результатів дослідження). Метод соціологічного опитування застосовано для дослідження потенційних перспектив і можливих негативних наслідків запровадження ринку сільськогосподарських земель в умовах Північно-Західного регіону України. Доведено, що найбільш наближені умови до вітчизняних щодо розвитку ринку сільськогосподарських земель були у таких країнах, як Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Румунія. Обґрунтовано можливості апробації досвіду країн-членів ЄС при запровадженні ринку сільськогосподарських земель в Україні з урахуванням їх успіхів і прорахунків у процесі трансформації земельних відносин. Викладені пропозиції можуть бути використані при розробці нормативно-правового забезпечення регулювання відносин власності в умовах формування ринку сільськогосподарських земель. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: ринок сільськогосподарських земель, європейський досвід, ефективність, інвестиції, оренда, земельний кадастр, державне регулювання

Список використаних джерел

 1. Дієсперов В.С. Використання земельних ресурсів сільських територій / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2014. - № 11. - С. 48-56.
 2. Дудич Г.М. Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин / Г.М. Дудич // Аграрна економіка. - 2014. - Т. 7. - № 1-2. - С. 101-107.
 3. Зарубіжний досвід: ринок земель сільськогосподарського призначення і перспективи його застосування в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zsu. org.ua/index.php.
 4. Зось-Кіор М.В. Використання моделей при прогнозуванні ефективності управління національними земельними ресурсами / М.В. Зось-Кіор // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту: зб. наук. пр. Серія “Економіка і менеджмент”. - 2015. - № 8 (65). - С. 224-229.
 5. Кірейцева О.В. Регулювання земельного ринку Франції / О.В. Кірейцева // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів та природокористування України - К.: ВЦ НУБІП України, 2011. - № 163/3. - С. 288-295.
 6. Мартин А.Г. Регулювання ринку земель в Україні: автореф. дис.. д-ра екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування” / А.Г. Мартин. - К., 2013. - 42 с.
 7. Месель-Веселяк В.Я. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / В.Я.Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 22.
 8. Паньків З.П. Земельні ресурси: навч. посіб. / З.П. Паньків. - Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 272 с.
 9. Проніна О.В. Регулювання земельних відносин на прикладі зарубіжного досвіду / О.В. Проніна // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2014. - № 1. - С. 76-82.
 10. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток земельних відносин / М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 55-60.
 11. Шарий Г.І. Закордонний досвід управління та реформування земельних відносин / Г.І. Шарий // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 165-166.
 12. Ahner D. Rural Development policy in an enlarged European Union. Proposals of the European Commission for the period 2007-2013 / D. Ahner //- Halle, Germany. - November, 5, 2004. - 15 p.
 13. Detailed food and agricultural trade data [Elecronic resource] // Food and Agriculture Organization of the United Nations: [website] / United Nations. - Electronic data. - Mode of Access: http://faostat.fao.org/site/535/default.
 14. Gliessmann S. Agroecosystem sustainability: Developing Practical Strategies / S. Gliessmann. - Bose Raton, Florida. - 2001. - 130 p.
 15. Сiaian P. Institutional Factors Affecting Agricultural Land Markets / P. Ciaian, d’Artis Kancs, J. Swinnen, K. Herck, L. Vranken. - Brussels: Centre for European Policy Studies 2012. - 22 р.
 16. European statistics [Electronic resource] // Eurostat: [database] / European Comission. - Electronic data. - Brusseles, 2015. - Mode of Access : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 17. Possible effects on eu land markets of new cap direct payments. Study / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken. - Brussels, 2013. - 96 р.
Читати статтю: e_apk_2016_12_14.pdf