ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 33.021:631.1:33.012.3
Економіка агропромислового виробництва

Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA) / Скрипник А.В., Жемойда О.В., Букін Е.К. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 15

Розглядається застосування методу обвідних - Data Envelopment Analysis (DEA) для аналізу ефективності аграрних підприємств України. Методика дослідження ґрунтується на визначенні методами лінійного програмування ефективності підприємства шляхом порівняння з підприємствами - маяками, що одержують найкращі вихідні показники при аналогічних вхідних показниках. На підставі даних про виробництво пшениці спеціалізованими підприємствами України оцінено технічну ефективність її виробництва (зі сталим і змінним ефектом масштабу). Такий аналіз у масштабі країни ще не виконувався. Як входи розглядаються посівні площі та витрати на виробництво пшениці, а як вихід - обсяги виробництва пшениці. За результатами аналізу виділено три групи підприємств за рівнем технічної ефективності, де найефективніші підприємства (із рівнем ефективності більше 65%) становлять усього 9%. Спираючись на визначення ефективності Фарела показано, що за рахунок застосування сучасних технологій неефективні підприємства України можуть збільшити ефективність виробництва пшениці, супроводжуючи це пропорційним зменшенням використовуваних ресурсів (землі та фінансів) практично на третину. При цьому валовий збір пшениці залишиться незмінним, що приведе до суттєвого поліпшення загальних показників економічної ефективності аграрного сектору й позитивно впливатиме на продовольчу безпеку. Табл.: 6. Рис.: 4. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: технічна та алокативна ефективність, ефект масштабу, доступні технології, ресурси, виробництво пшениці, урожайність

Список використаних джерел

 1. Галушко В. Ефективність сільськогосподарських підприємств і зростання продуктивності в сільському господарстві / В. Галушко, С. Дем’яненко, Б. Брюммер. - К. : Ін-т екон. досліджень і політ. консультацій в Україні, 2004. - 25 с.
 2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств : теорія, методика, аналіз / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2005. - 292 c.
 3. Андрійчук В.Г. Методи аналізу оболонки даних (DEA) у вимірі та оцінці ефективності діяльності підприємств / В.Г. Андрійчук, Р.В. Андрійчук // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - C. 81-88.
 4. Білич А.В. Теоретична суть та аналіз технічної ефективності ; за ред. І.Д. Пасічника, О.І. Дем’янчука. - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. - С. 37-41.
 5. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / В.М. Геєць // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 1. - C. 7-23.
 6. Заяць В.М. Підприємницька модель сільського розвитку / В.М. Заяць // Економіка АПК. - 2015. - № 11. - C. 67-77.
 7. Кваша С.М. Очікувані наслідки переходу до ринку землі / С.М.Кваша, А.В. Скрипник, О.В. Жемойда // Економіка АПК. - 2015. - C. 32-45.
 8. Мартин А.Г. Антимонопольне регулювання ринку земель / А.Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. - 2009. - № 2. - C. 55-63.
 9. Отенко В.І. Формулювання аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємтсва / В.І. Отенко // Бізнесінформ. - 2013. - № 5. - C. 232-237.
 10. Пасічник Т. Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA / Т. Пасічник, Р. Хірівський, О. Панасюк // Аграрна економіка. - 2014. - № 1-2 (7). - C. 145-150.
 11. Скрипник А.В. Аналіз відносної ефективності сільськогосподарських підприємств методом обвідних (DEA) / А.В. Скрипник, Е.К. Букін. - К.: КНЕУ, 2016. - С. 145-148.
 12. Скрипник А.В. Аналіз тенденцій до структурних зрушень аграрного бізнесу / А.В. Скрипник, О.В. Жемойда, В.М. Андрющенко // Економіка АПК. - 2016. - № 10. - C. 27-39.
 13. Хайлук С.О. Оцінка ефективності діяльності банків: порівняльний аналіз методів та моделей / С.О. Хайлук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2010. - № 8 (1). - C. 112-118.
 14. Хайлук С.О. Оцінка ефективності банківської діяльності на основі методу згортки даних / С.О. Хайлук // Бизнес Информ. - 2010. - № 4 (2). - C. 99-102.
 15. Bogetoft P., Otto L. Benchmarking with DEA, SFA, and R / P. Bogetoft, L. Otto, под ред. C.C. Price, New York, NY: Springer New York, 2011.
 16. Deininger K., Nizalov D., Singh S. Are mega-farms the future of global agriculture? Exploring the farm size-productivity relationship for large commercial farms in Ukraine. Washington, 2013.
 17. Farrell M.J. The Measurement of Productive Efficiency. 120:253-281le // Journal of the Royal Statistical Society. 1957. № 120 (1). C. 253-281.
 18. Koopmans T.C. Activity analysis of production and allocation / T.C. Koopmans, под ред. T.C. Koopmans, New York: Wiley, 1951. 404 c.
 19. Coelli T., Prasada Rao D., Battese G. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis / T. Coelli, D. Prasada Rao, G. Battese, Kluwer Academic Publishers, 1998.
Читати статтю: e_apk_2017_1_4.pdf