ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.15:005.52
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємств борошномельно-круп’яної промисловості / Ковальчук Т.М., Худик О.Б. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 45

Мета статті - розвиток методологічних засад стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства та розробка методики комплексної оцінки фінансового потенціалу на підґрунті дискримінантного аналізу. Методологічною й теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних процесів. При проведенні дослідження для досягнення мети та розв’язання завдань, викладених у статті, використовували методи: аналізу й синтезу, індукції та дедукції, абстрактно-логічний, порівняння, моделювання, дискримінантного аналізу. На підґрунті дослідження сучасного стану розвитку методики стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства встановлено, що особливої уваги потребують питання розробки системи індикаторів для його комплексного дослідження, розробки інтегральної моделі оцінки фінансового потенціалу на основі методів математичної статистики. Визначено основні вимоги до побудови системи індикаторів комплексної оцінки фінансового потенціалу підприємств. Теоретично обґрунтовано підхід до комплексної оцінки фінансового потенціалу, що уможливило побудувати модель досліджуваного об’єкта, визначити її головні компоненти, їх підпорядкованість, розкрити логіко-методологічну схему аналізу, яка відповідає сукупності внутрішніх зв’язків досліджуваного процесу і гарантує ефективність управлінських рішень, спрямованих на забезпечення стабільності та стійкості фінансування підприємств, найраціональнішого розміщення й використання доступних ресурсів і оптимізацію бізнес-процесів у стратегічній перспективі. Побудовано дискримінантну функцію оцінки фінансового потенціалу підприємств борошномельно-круп’яної промисловості. Апробація запропонованого методичного підходу на матеріалах підприємств борошномельно-круп’яної промисловості підтвердила його високу достовірність та інформативність. Науковою новизною даного дослідження є розробка методики стратегічного аналізу фінансового потенціалу на основі інтегральної моделі його оцінки й дискримінантного аналізу. Одержані результати мають практичну цінність, оскільки сприятимуть системній інтеграції стратегічного фінансового аналізу з вимогами фінансового менеджменту та створять передумови для його запровадження у практику вітчизняних підприємств. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: дискримінантний аналіз, дискримінантна функція, комплексний підхід, система індикаторів, системний підхід, стратегічний аналіз, фінансова стратегія, фінансовий потенціал

Список використаних джерел

 1. Belova, E.V. and Koval’chuk, G.V. (2010), “Methods of assessing the financial and investment potential of the AIC”, Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, vol. 9, pp. 88-91.
 2. Harkusha, O.Yu. and Serhieieva, O.V. (2014) “Modeling the balance of economic growth of industrial enterprise”, Yevropejs’kyj vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 1(16), pp. 28-38.
 3. Hordiienko, P.L., Didkovs’ka, L.H. and Yashkina, N.V. (2011), Stratehichnyj analiz [Strategic analysis], 3nd ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.
 4. Hryn’kivs’ka, O.V. and Mel’nyk, I.I. (2010), “Assessment of the financial potential of sanatorium and resort companies of the tourism and recreation industry of Vinnytsia region”, Ekonomika APK, vol. 2, pp. 26-30.
 5. Hurzhij, N.M., Shramko, Ya.I. and Ukhova, T.V. (2014) “The financial potential as one of the aspects of logistics capacity”, Naukovyj visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 6, part 2, pp. 147-149.
 6. Yelets’kykh, S.Ya. (2014), “The assessment of financial stability on the basis of rate indicators of development effectiveness”, Ekonomichnyj analiz, vol. 18, part 1, pp. 183-187.
 7. Kovaljov, V.V. (1997), Finansovyj analiz: Upravlenie kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchjotnosti [Financial Analysis: Capital Management. The choice of investments. Reporting analysis], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
 8. Koval’chuk, T.M. (2015), Stratehichnyj analiz [Strategic analysis], Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine.
 9. Kramarenko, H.O. (2003) Finansovyj analiz i planuvannia [Financial analysis and planing], Tsentr navchal’noi literatury, Kiev, Ukraine.
 10. Maslak, O. I. (2012), “The features of the evaluation of financial potential of the industrial enterprise”, Visnyk KrNU imeni Mykhajla Ostrohrads’koho, vol. 6 (77), pp. 124-129.
 11. Podolska, V. O. and Yarish, O. V. (2007), Finansovyj analiz [Financial Analysis], Center of educational literature, Kyiv, Ukraine.
 12. Redchenko, K.I. (2003), Stratehichnyj analiz u biznesi [Strategic analysis of business], 2nd ed, “Novyj Svit 2000”, Lviv, Ukraine.
 13. Savyts’ka, H.V. (2007), Ekonomichnyj analiz diial’nosti pidpryiemstva [Economic analysis of business activity], Znannia, Kiev, Ukraine.
 14. Saukh, I.V. (2015), “The Methodical approach to strategic analysis of providing resource of financial potential of tourism enterprises”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters’koho obliku, kontroliu i analizu. Ser.: Bukhhalters’kyj oblik, kontrol’ i analiz, vol. 2015, pp. 299-316.
 15. Stetsiuk, P.A. (2009), “The methodological aspects of assessing the financial potential of agricultural enterprises”, Visnyk Sums’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu Seriia “Finansy i kredyt”, vol. 1, pp. 11-17.
 16. Timofeeva, Ju.V. (2009), “The assessment of the economic potential of the organization: financial and investment potential”, Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika, vol. 1 (130), pp. 43-53.
 17. Walsh K. Kljuchevye pokazateli menedzhmenta: polnoe rukovodstvo po rabote s kriticheskimi chislami, upravljajushhimi vashim biznesom [Key indicators of management: a comprehensive guide to the critical numbers which manage your business], translation from English, Companion Group, Kiev, Ukraine.
 18. Khobta, V.M. and Lazareva, T.S. (2008), “The formation of integral index for the evaluation of enterprise’s potential in an innovative model of economic development”, Naukovi pratsi DonNTU; Seriia: ekonomichna, vol. 35, pp. 154-161.
 19. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2005), “The methodology of the statistical analysis of the entities’ financial condition”, Abstract of Ph.D. dissertation, Statistics, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kiev, Ukraine.
 20. Sheshukova, T.G and Kolesen’, E.V. (2012), “The evaluation of financial potential of innovative companies and groups of companies with the use of multi-criteria optimization”, Vestnik Permskogo universiteta, vol. 3 (14), pp. 39-49.
 21. David Fred. R. Strategic Management: Concepts and Cases/ Fred R. David. - 13th edition. - 2011.
 22. Strategic Financial Analysis for Higher Education / Prager, Sealy&Co. - sixth edition. // [Electronic resourse]. - Access mode: www.prager.com/FinancialAdvisory/ StrategicFinancialAnalysis
 23. http://www.minfin.gov.ua/.
 24. http://smida.gov.ua/.
 25. http://www.ukrstat.gov.ua/.
Читати статтю: e_apk_2017_1_8.pdf