ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:65.011.7
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств / Кошкалда І.В., Костанецька Т.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 53

Запропоновано заходи щодо вдосконалення державного регулювання неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств. Удосконалено трактування термінів «банкрутство», «санація» та «неспроможність», запропоновано до складу інституту банкрутства додати систему запобігання банкрутству. Виділено етапи здійснення санації неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств. Запропоновано розглядати механізм проведення санації сільськогосподарських підприємств як сукупність елементів, що впливають на складові плану санації для відновлення платоспроможності господарюючого суб’єкта в довгостроковому періоді. Обґрунтовано доцільність створення державної служби попередньої діагностики (моніторингу) банкрутства з метою запобігання виникненню неплатоспроможності господарюючих суб’єктів наданням консалтингової допомоги. Рис.: 3. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: банкрутство, санація, неплатоспроможність, механізм санації, державне регулювання, контролінг

Список використаних джерел

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. - СПб. : Питер Ком, 1999. - 416 с.
 2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента /И.А. Бланк. - К: Ника-Центр, 1999. - Т.2 - 512 с.
 3. Burdett J. O. TQM and reengineering - the battle for the organization of tomorrow / J.O. Burdett // The TQM magazine. - 1995. - V. 6, № 2. - P. 7-13.
 4. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / В.О. Василенко. - 2-ге. вид. - К.: ЦУЛ, 2005. - 502 с.
 5. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: станом на 16.01.2003 р. / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgiMbin/laws/main.cgi?nreg.
 6. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: моногр. /В.В. Джунь. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - К.: Юрид. практика, 2006. - 384 с.
 7. Контроллинг как инструмент управления предприятием ; под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, 1998. - 280 с.
 8. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: [моногр.]/ Л.О. Лігоненко. - К.: Віра, 2000. - 580 с.
 9. Мильнер Б.З. Теория организации: учеб. / Б.З. Мильнер. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 558 с.
 10. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; пер. с 14-го англ. изд. - М. : ИНФРАMМ, 2002. - 972 с.
 11. Палига Є.М. Методологічний підхід до розробки програми реструктуризації підприємства / Є.М. Палига, Ю.Є. Ковний // Регіональна економіка. - 2004. - № 3. - С. 139-146.
 12. Патрик А. Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Гохан А. Патрик; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 742 с.
 13. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України № 4212-VІ від 22.12.2011 р. // Голос України. - 2012. - № 8-9.
 14. Терещенко О.О. Поняття «контролінг» та «управлінський облік» у теоріі і практиці / О.О. Терещенко // Фінанси України. - 2006. - №8.- С. 137-145.
 15. Тридед А.Н. Концепция построения организационноэкономического механизма формирования стратегии развития предприятия [Электронный ресурс] / А.Н. Тридед. - Режим доступа: http://www.eprints.ksame. kharcov.ua.
 16. Uher M., Merger of Commercial Companies in the Conditions of the Financial Crisis [On-line Resource] / M. Uher, C.M. Nagy, B. Cotleţ, D. Cotleţ. - West University of Timisoara.- P. 417-420. - Access mode: http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012/kssue2012_063.pdf.
Читати статтю: e_apk_2017_1_9.pdf