ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.34:631.164
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства / Россоха В.В., Науменко І.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 60

Стаття присвячена проблемі забезпечення і раціонального використання матеріально-технічної бази (МТБ) сільського господарства. Встановлено невизначеність поняття МТБ в нормативно-правових документах. Опрацьовано економічну сутність категорії МТБ виробництва як сукупності матеріально-речових елементів продуктивних сил та її взаємозв’язок із виробничими відносинами. З’ясовано необхідність розв’язання проблеми комплексного оцінювання ефективності використання МТБ сільського господарства на засадах узагальнюючого показника. Розроблено алгоритм проведення інтегральної оцінки, що дає змогу врахувати вплив стимулюючих і дестимулюючих чинників забезпечення ефективності МТБ. Обґрунтовано переваги й недоліки використання інтегрального підходу до оцінювання ефективності використання МТБ сільського господарства та систему показників, що становлять основу оцінки й дають можливість встановити місце регіону в сукупності порівнюваних об’єктів, робити висновки про поліпшення (погіршення) стану регіону в досліджуваному періоді. Запропоновано методику визначення комплексних індикаторів забезпечення та інтегральної оцінки рівня ефективності використання МТБ сільського господарства на засадах індексного методу. Обґрунтовано систему показників й інформації для розрахунку цих показників і формування матриці даних, що характеризують виробничу діяльність галузі кожного регіону країни. За блоками показників стану МТБ визначено комплексні індикатори її забезпечення й інтегральний індекс ефективності використання. Встановлено групи регіонів із високим, середнім і низьким рівнем інтегрального індексу ефективності використання МТБ сільського господарства. Доведено необхідність змін структури сільськогосподарського виробництва й формування відповідної МТБ в групі регіонів із низьким рівнем інтегрального індексу. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: сільське господарство, регіон, матеріально-технічна база, ефективність, індикатор, методика, інтегральний

Список використаних джерел

 1. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами та доп.) [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.) [стат. зб.] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2012. - 48 с.
 3. Внесення мінеральних добрив та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2014 році [стат. бюл. ] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 52 с.
 4. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 5. Економіка підприємств : підруч. / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. - К. : Знання, 2010. - 464 с.
 6. Економіка сільського господарства / П. П. Руснак, В. В. Жебка, М. М. Рудий, А. А. Чалий ; за ред. П.О. Руснака. - К. : Урожай, 1998. - 320 с.
 7. Економічна енциклопедія : в 3-х т. : [редкол.: … Мочерний С.В. (відп. ред.), та ін.]. - К. : Академія, 2001. - Т. 2. - 848 с.
 8. Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України за 2014 рік [стат. бюл.] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 102 с.
 9. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами [стат. зб.] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 56 с.
 10. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України : посіб. / [Лупенко Ю. О., Захарчук, О. В., Вишневецька О. В. та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Захарчука. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 144 с.
 11. Могилова М. М. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, оцінка, відтворення : моногр. / М.М. Могилова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 404 с.
 12. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2014 році [стат. бюл.] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 44 с.
 13. Основи економічних знань / [Мертенс В. П. , Чалий А.А. , Тарасенко С. І. та ін.] ; pа ред. В.П. Мертенса. - К. : Урожай, 1987. - 208 с.
 14. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 15. Праця України у 2014 році. [стат. зб.] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 344 с.
 16. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 05.10.2006 р. № 229-V (редакція від 11.02.2015 р. зі змінами та доп.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/229-16.
 17. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу : Закон України від 07.02.2002 р. № 3023-III (зі змінами та доп.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.
 18. Регіони України за 2014 р., частина І [стат. зб.] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 108 с.
 19. Регіони України за 2014 р., частина ІІ [стат. зб.] / Відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 110 с.
 20. Реструктуризація матеріально-технічної бази агропромислового комплексу / [Саблук П. Т, Більський В. Г., Підлісецький Г. М. та ін.] ; за ред. В.Г. Більського. - К. : ІАЕ, 1997. - 296 с.
 21. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. - 182 с.
 22. Экономика сельского хозяйства / [Лопатина О. Ф., Фраер С. В., Карпова Н. В. и др.] ; под ред. О. Ф. Лопатиной. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Колос, 1982. - 368 с.
Читати статтю: e_apk_2017_1_10.pdf