ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.7:338.432
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці / Терещенко С.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 74

В умовах процесу інтелектуалізації праці особливого значення набуває проблема ефективності прийнятого управлінського рішення, яке гарантує виживання чи успіхи підприємству за умов реалізації управлінської роботи всіх категорій управлінських працівників. Базовою функцією інтелектуального капіталу є створення нової вартості шляхом реалізації наданих інтелектуальними ресурсами можливостей, тобто, використанням інтелектуального потенціалу. Якщо інтелектуальний потенціал - це можливості, створені інтелектуальними ресурсами, то інтелектуальний капітал - це реалізований (ефективно використаний) інтелектуальний потенціал. Можна стверджувати, що роль інтелектуального капіталу полягає у забезпеченні шляхів трансформації потенційного синергізму у синергізм реальний, що вимірюється у примноженні кількості та поліпшенні якості створюваних матеріальних і духовних благ. Метою статті є аналіз впливу інтелектуального капіталу при прийнятті рішень управлінськими працівниками на результати діяльності сільськогосподарських підприємств, беручи при цьому до уваги взаємоузгодженість та взаємозалежність процесів формування й використання управлінського персоналу. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: управлінське рішення, інтелектуальна праця, інноваційно-інтелектуальна складова, управлінські працівники, інтегральний індекс інноваційно-інтелектуальної складової, стратегічне мислення, інтелектуальна культура

Список використаних джерел

 1. Апшай Н.І. Інтелектуалізація навчального процесу у ВНЗ в умовах розвитку інформатизації [Текст] / Н.І. Апшай // Проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - №9. - С.3-5.
 2. Бутнік-Сіверський О.Б. Трансформація інтелектуальної власності інноваційний продукт [Текст] / О.Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. - 2003. - №5. - С.3-12.
 3. Василик А.В. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу: автореф. дис.. канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» [Текст] / А.В. Василик. - К., 2009. - 24 с.
 4. Грішнова О.А. Інтелектуалізація праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій [Текст] / О. А. Грішнова // Україна: аспекти праці. - 2000. - №7. - С.24-27.
 5. Доронін А.В. Інтелектуалізація капіталу і освітні процеси виробничої організації [Текст] / А.В. Доронін // Экономика и управление. - 2006. - №4. - С.13-18.
 6. Другов О.О. Інтелектуалізація як фактор забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] / О.О. Другов // Економічний форум. - 2012. - №2. - С.50-56.
 7. Іщук С.О. Інтелектуалізація як світова тенденція економічного розвитку [Текст] / С.О. Іщук // Вісн. Університету банківської справи Національного банку України. - 2011. - №1(10). - С.91-96.
 8. Петренко В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління: моногр. [Текст] / В.П. Петренко. - Івано-Франківськ: ПП. Курилюк В.Д., 2009. - 196 с.
 9. Сем’ян О.В. Інтелектуалізація людського капіталу підприємства [Текст] / О.В. Сем’ян // Вісн. Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. - 2011. - №4(16) - С.141-145.
 10. Сем’янчук П.М. Проблеми інтелектуалізації праці в Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / П.М. Сем’янчук // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2008. - Вип.18.4 - С.215-225.
 11. Ситник Й.С. Передумови інтелектуалізації систем менеджменту підприємств [Текст] / Й.С. Ситник // Матеріали ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 21-22 берез. 2012 р. - Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - С.57-59.
 12. Україна: інтелект нації на межі століть [Текст]. - К.: Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», 2000. - 508 с.
 13. Хаврова К.С. Інтелектуалізація як основа формування стратегії інноваційного розвитку підприємства / К.С. Хаврова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-312/innovation-economy.
 14. Шевченко Л.С. Інтелектуалізація освіти: сучасні виклики для України / Л.С. Шевченко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://int-konf.org/konf062013/360-doktor-ekonomchnih-naukprofesor-shevchenko-l-s-ntelektualzacya-osvti-suchasn-vikliki-dlya-ukrayini.html.
Читати статтю: e_apk_2017_1_12.pdf