ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.101.8:.001.891.3
Проблеми економічної теорії

Теоретичні засади геоекономіки / Супіханов Б.К. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 81

Мета статті - оцінити формування і розвиток нової науки - геоекономіки. Як результат - проведено критично-історичний аналіз поглядів учених різних країн. Викладено аналітичність матеріалу про генезис геоекономіки від її виникнення до сучасності. Протягом другої половини ХХ - початку ХХІ століть сформувався новий напрям економічних досліджень - геоекономіка зі своїм категоріальним апаратом, яка розкриває особливості взаємодії економік держав на глобальному економічному просторі. Аналіз поглядів учених різних країн дав змогу сформувати основні критерії концептуального підходу до розвитку аграрної сфери як складової геоекономіки світу. Табл .: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: геокономіка, глобалізація, глобалістика, геоекономічний простір, геоекономічний регіоналізм

Список використаних джерел

 1. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи / А.С. Гальчинський. - К. : Либідь, 2006. - С.11.
 2. Ваджра А. Римский клуб: идея нулевого роста [Електронний ресурс] /А. Ваджра. - Режим доступу: http://crosos - ввод.ш/world/andrey - vadzra. - Назва з екрану.
 3. Dicken P. Global Shift: transforming the world economy. - [3 ed]/ - - London : Paul Sharman, 1998. - 496 p.
 4. Жан К. Геоекономіка : [пер. з італ.] / К. Жан, П. Савона. - М. : Аd Marginem, 1997. - 208 c.
 5. Колеман Дж. Комитет 300. Тайны мирового правительства / Дж. Колеман. - М. : Витязь, 2000. - 190 с.
 6. Colby Ch. Regional Aspects of World recowery // The Annals of the American academy of social science, Nov., 1941, Vol. 218.
 7. Лист Ф. Национальная система политической економии /Ф. Лист,С.Ю. Витте, Д.И. Менделеев. - М. : Европа, 2005. - 384 с.
 8. Luttwak Ed. From Geopolitics to Geoeconomics // The National Interest. -N.-Y. : Harpercollins College, 1990. - № 20.
 9. Leyshon A. Money, Space: Geographies of Monetary Transformation / A. Leyshon, N. Thrift - Routledge, London, 1997. - 404 p.
 10. Lorot P. De la Geopolitique a la geoeconomic // Revue francaise de geoeconomic. - №1, Mars, 1997. - P. 29.
 11. Nester W. International relations: geopolitical and geoeconomics conflict and coopetation. - N. - Y. : Harpercollins College, 1995. - 550 p.
 12. Taylor T. Gr. Environment, Race and Migration. - University of Chicago, 1937. - 234 p.
 13. Parmelee M. Geoeconomic Regionalism and World Federation. - N. -Y. : Exposition Press, 1949. - 138 р.
 14. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы / [Электронный ресурс] Дж. Перкинс. - Режим доступа: http://lib.aldebaran.ru. - Назва з екрану.
 15. Челлен Р. Государство как форма жизни /Р. Челлен. - М. : Россгон, 2008. - 320 с.
Читати статтю: e_apk_2017_1_13.pdf