ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005:001.8
Наукова дискусія

Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки / Міщенко І.А., Чорний Г.М., Фіщук Н.Ю. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 87

Мета статті - поглиблення змісту тлумачення терміна «методологія дослідження» та конкретизація його ролі в контексті дисертаційних і дипломних робіт. Аналізується сутність поняття «методологія дослідження» в сучасних наукових публікаціях і словниково-довідникових виданнях. Паралельно пропонується авторське визначення змісту методів дослідження та на цій основі формулюється сутність методології дослідження як явища в практичній роботі дослідника та наукової категорії в контексті підготовки дисертацій та дипломних робіт як їх структурного компонента. Звертається увага дослідників на необхідність усвідомлення ними ключових понять «методи дослідження» й «методологія дослідження» як основи та фундаменту наукової діяльності. Табл.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: феномен, методологія, метод, дослідження, функція, технологія

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2016. - № 7. - С. 87-94.
 2. Блауг Марк. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют; пер. с англ. / Марк Блауг. Науч. ред и вступит. ст. B.C. Автономова. - М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. - 416 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь : Перун, 2007. - 1736 с.
 4. Єрмаков О.Ю. Основи наукових досліджень в економіці: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. Ю. Єрмаков; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2015. - 177 с.
 5. Кандиба А.М. Менеджмент наукового дослідження: навч. посіб. / А.М. Кандиба. - К.: Аграрна наука, 2007. - 220 с.
 6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2009. - 206 с.
 7. Лукашевич В.К Философия и методология науки. учеб. пособие. - Мн.: Современная школа, 2006. - 320 с.
 8. Новий словник іншомовних слів : 20000 сл.: слова та словосполучення / уклад. і передмова О. М. Сліпушко. - К.: Аконіт, 2007. - 848 c.
 9. Орлов В.М. Основи методології наукових досліджень в економіці зв’язку : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. М. Орлов, С. С. Новицька, І. В. Яцкевич ; ННІ економіки та менеджменту; каф. економіки підприємства та корпоративного управління. - Одеса: ВМВ, 2011. - 250 с.
 10. Палеха Ю.І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2013. - 336 с.
 11. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - 1600 с.
 12. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю.П. Сурмін. -К.: Навч.-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. - 302 с.
 13. Zhuravleva I.V. Capital structure rationalization taking into account the intellectual component / I. V. Zhuravleva, I. L. Latysheva // Scientific Bulletin of National Mining University. - 2014. - № 5. - С. 141-148.
 14. Alroe H.F. (2000). “Science as systems learning. Some reflections on the cognitive and communicational aspects of science.” Cybernetics and Human Knowing 7(4): 57-78.
Читати статтю: e_apk_2017_1_14.pdf