ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2 : 631.1
Сторінка молодого науковця

Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств / Авраменко Ю.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 97

Досліджується сутність конкурентоспроможності, обґрунтовується її підприємницький характер, аналізуються інституційні передумови соціально-економічних переваг та обмежувальних факторів фермерського господарства як організаційно-правової форми господарювання, їх вплив на ринкову позицію цього виду аграрного підприємництва. Розглядаються економічні чинники конкурентоспроможності фермерських господарств, наводяться статистичні дані на її підтвердження й відображення значущості фермерських господарств як найбільшої групи вітчизняних сільгосппідприємств. У процесі дослідження використано методи: монографічний, статистичний, логічного порівняння, графічний. Новаторським є визначення сімейної власності на фермерське господарство як інституційної передумови, що містить переваги та обмеження його ринкової конкурентоспроможності, вплив її підприємницького характеру на розвиток і соціальну значимість такої організаційно-правової форми ведення аграрного бізнесу. Як практичний висновок відзначено постійне підвищення рівня конкурентоспроможності фермерських господарств, що економічно та соціально виправдовує інституціоналізацію сімейної форми ведення аграрного підприємництва. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інституційні засади ведення фермерського господарства, економічні та соціальні фактори конкурентоспроможності фермерського господарства, фермер, аграрні ринки, підприємництво

Список використаних джерел

 1. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы [Текст] / Г. Л. Азоев , А. П. Челенков. - М. : Новости, 2000. - 252 с.
 2. Горьовий В. П. Ефективність фермерських господарств лісостепової зони України : [Текст] / В. П. Горьовий. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2007. - 64 с.
 3. Горьовий В. П. Фермерство України: теорія, методологія, практика : моногр. [Текст] / В. П. Горьовий. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2007. - 540 с.
 4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page4.
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 12.11.2016). - Назва з екрана.
 6. Заяць В. М. Розвиток підприємництва в контексті міжнародної інтеграції / В. М. Заяць // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. та XV зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - С. 122-129.
 7. Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : моногр. [Текст] / В. М. Заяць. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 390 с.
 8. Збарський В. К. Ефективність функціонування фермерських господарств [Текст]: навч. посіб. / В. К. Збарський, В. П. Горьовий, А. М. Артеменко ; за ред. В. К. Збарського. - К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. - 452 с.
 9. Липчук В. В. Фермерські господарства : стан, проблеми та стратегії розвитку : [Текст] / В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин, О. М. Кордоба. - Львів : Магнолія-2006, 2010. - 236 с.
 10. Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : моногр. [Текст] / М. Й. Малік, О. А. Нужна. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2007. - 270 с.
 11. Мельник Л. Ю. Фермерство в Україні: надбання, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Л. Ю. Мельник // Агросвіт. - 2012. - № 2. - Режим доступу : http://www.agrosvit.info/?n=2&y=2012.
 12. Мочерний С. В. Економічний словник-довідник [Текст] / С. В. Мочерний. - К. : Феміна, 1995. - С. 166.
 13. Портер М. Э. Конкуренция / М. Э. Портер; [пер. с англ. О. Пелявский]. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. - 608 с.
 14. Про фермерське господарство : Закон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
 15. Розвиток підприємництва : інституціональний аспект : моногр. [Текст] / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 432 с.
 16. Chavas, J.-P. (2008), “On the economics of agricultural production”, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 52, available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8489.2008.00442.x/full, (Accessed 23 Aug 2016).
 17. Cowen, T. (2003), “Entrepreneurship, Austrian Economics, and the Quarrel Between Philosophy and Poetry”, The Review of Austrian Economics, vol. 16, no. 1, available at: http://www.gmu.edu/depts/rae/archives/ VOL16_1_2003/1_Cowen.pdf, (Accessed 23 Aug 2016).
 18. European Commission (2016), “Glossary Enterprise and Industry”, available at: http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/index_en.htm, (Accessed 22 Aug 2016).
 19. Frese, M. (2009), “Towards a Psychology of Entrepreneurship - An Action Theory Perspective”, Foundations and Trends in Entrepreneurship, [Online], vol. 5: no. 6, available at: http://dx.doi.org/10.1561/0300000028, (Accessed 30 Aug 2016).
 20. Latruffe, L. (2010), “Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, no. 30, available at: http://prodinra.inra.fr/ft?id=3A5BC298-6056-4530-B66F-182E8D2E5D3B, (Accessed 25 Aug 2016).
 21. The Organisation for Economic Co-operation and Development (2016) “Glossary of statistical terms”, available at: http://stats.oecd.org/glossary/, (Accessed 22 Aug 2016).
Читати статтю: e_apk_2017_1_18.pdf